RES

Alléén samen en onder strenge voorwaarden kiezen we voor zonnevelden

02 februari 2024
Home

Iedereen is hard bezig om van fossiele energie zoals aardgas af te stappen en om duurzame energie op te wekken. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties werken in 30 energieregio’s samen aan de Regionale Energiestrategieën: de RES. 

Onze energieregio, de RES Midden-Holland, bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. In 2021 heeft de regio Midden-Holland de RES 1.0 vastgesteld. Daarin staat dat we energie willen opwekken met zonnepanelen.

Zon op dak en waar nodig zon op veld 

We volgen de ‘zonneladder’ vanuit het Rijk en provincie Zuid-Holland. De zonneladder beschrijft de voorkeursvolgorde voor locaties van zonnepanelen. Het liefst gebruiken we grote daken en gevels. Daarna grond en objecten (zoals boven parkeerterreinen) in dorpen en steden. Vervolgens grond en objecten (zoals geluidswallen langs snelwegen) in het landelijk gebied en uiteindelijk volgt natuur of landbouwgrond.

Zonnepanelen op daken leveren een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling. Om ons doel te halen is het nodig om naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden te bouwen. Daarom onderzochten we de afgelopen tijd op welke manier zonnevelden passen in onze regio. 

Hierbij dachten inwoners en regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties mee. De conclusie hiervan was: zonnevelden zijn alleen mogelijk op specifieke locaties en onder strenge en duidelijke voorwaarden.

Conceptprogramma ‘Zon op Veld’: geschikte locaties en voorwaarden 

In het conceptprogramma Zon op Veldexterne-link-icoon staan de geschikte plekken voor zonnevelden. Deze plekken liggen langs snelwegen en spoorlijnen, op terreinen waar in de toekomst woningen ontwikkeld gaan worden (tijdens de periode voor de bouw kan hier een zonneveld komen) en op landbouwgrond. 

Ook de voorwaarden staan in het conceptprogramma, bijvoorbeeld behoud van biodiversiteit (verschillende planten en dieren) en zorgen dat inwoners kunnen meedoen en -profiteren. Het conceptprogramma is nog geen definitief beleid. 

De gemeenteraden geven tijdens de komende weken hun reactie op het conceptprogramma. Met die reactie stellen de colleges van burgemeesters en wethouders het conceptprogramma vast. Naar verwachting in maart 2024. Op 7 februari om 20:00 uur staat het conceptprogramma Zon op Veld op de agenda voor de commissievergadering van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? 

Meld dit tenminste 36 uur voor aanvang door een e-mail te sturen naar griffie@bodegraven-reeuwijk.nl. Vermeld in uw email uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Hoe ziet het proces er daarna uit? 

Als het conceptprogramma is vastgesteld kunnen initiatiefnemers (zoals commerciële ontwikkelaars en groepen inwoners via energiecoöperaties) een plan indienen om een zonneveld te realiseren. In de besluitvorming en het verdere proces voor uiteindelijke plannen voor zonnevelden, worden omwonenden en andere belanghebbenden nog betrokken. 

Verdere informatie, onder andere over de mogelijkheden om een plan in te dienen, volgt na vaststelling in maart. 

Kijk voor meer informatie op de website van RES Midden-Holland.externe-link-icoon