Bestemmingsplan ‘Dorpsweg 9, Reeuwijk’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 22 mei 2024 het bestemmingsplan Dorpsweg 9, Reeuwijk gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

Het plan betreft het realiseren van drie woningen op het perceel Dorpsweg 9 in Reeuwijk Dorp.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan:

de voorgevels van de woningen zijn expliciet bepaald en ingetekend op de verbeelding en op een gedeelte van het perceel tussen de Dorpsweg 9 en de Overtoom wordt de bestemming ‘Water’ opgenomen. 

In de Nota beantwoording zienswijzen, die ter inzage ligt, zijn de wijzigingen opgenomen. 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 11 juli 2024 tot en met donderdag 22 augustus 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Dorpsweg9-WP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan Dorpsweg 9, Reeuwijk);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 12 juli 2024 en eindigt op donderdag 22 augustus 2024.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 23 augustus 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.