default iconBestemmingsplan “Hoge Rijndijk 15” (Nieuwerbrug a/d Rijn) ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 15-2-2023 het bestemmingsplan “Hoge Rijndijk 15” (Nieuwerbrug a/d Rijn) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

Het plangebied betreft het bestaande kavel Hoge Rijndijk 15 in Nieuwerbrug a/d Rijn. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuw parkeerterrein mogelijk aan de Korte Waarder (het perceel weiland ten zuiden van Hoge Rijndijk 15). Het nieuwe parkeerterrein krijgt een zelfstandige ontsluiting op de Korte Waarder. Tevens zal een voetpad worden gecreëerd tussen het nieuwe parkeerterrein en de Hoge Rijndijk. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de realisatie van 1 woning of 2 appartementen mogelijk tussen Hoge Rijndijk 15 en 17 (ter plaatse van de bestaande schuren).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 9 maart 2023 tot en met donderdag 20 april 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 10 maart 2023 en eindigt op donderdag 20 april 2023.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 21 april 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.