default iconBestemmingsplan “Parapluplan Archeologie Bodegraven-Reeuwijk” ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2023 het bestemmingsplan “Parapluplan Archeologie Bodegraven-Reeuwijk” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

In 2012 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een erfgoednota opgesteld met daarbij een beleidskaart archeologie. Deze beleidskaart vormt het uitgangspunt voor het opnemen van een archeologische onderzoeksplicht in bestemmingsplannen. Sinds 2012 is veel archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten. Om deze nieuwe inzichten te verwerken heeft de gemeente besloten om de archeologische waarden- en beleidskaart te actualiseren. De herziene beleidskaart moet ook verwerkt worden in bestemmingsplannen. De gemeente stelt daarom het bestemmingsplan “Parapluplan Archeologie Bodegraven-Reeuwijk” op. Met het bestemmingsplan wordt (in samenhang met de beheersverordening “Partiële herziening Archeologie Kern Nieuwerbrug”) een gemeente dekkende regeling opgenomen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 2 november 2023 tot en met donderdag 14 december 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: [NL.IMRO.1901.BPpluArcheologie-BP80];
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan “Parapluplan Archeologie Bodegraven-Reeuwijk”]);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen  gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 3 november 2023 en eindigt op donderdag 14 december 2023.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 15 december 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.