default iconBestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2023 gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 27 september 2023 het bestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2023 gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

Het bestemmingsplan betreft de wijziging van de volgende percelen:

 • Burgemeester Kremerweg 10, Bodegraven (uitbreiden kaasmakerij bij bestaand bedrijf);
 • Kwekerspad 6, Reeuwijk ;(bouw woning en bouw opslagloods voor achterliggend natuur- en recreatiegebied);
 • Oud Bodegraafseweg 80b, Bodegraven (planologisch opnemen reeds, tijdelijk vergund kantoor);
 • Oud Bodegraafseweg 87a, Bodegraven (tijdelijk vergund gebouw voorzien van bouwvak, uitbreiden bestemming maatschappelijk voor het realiseren van parkeerplaatsen t.b.v. kinderdagverblijf);
 • Oud Bodegraafseweg 106a, Bodegraven (wijzigen agrarische bestemming naar bestemming t.b.v. kleinschalige bedrijven);
 • Parallelweg 16, Reeuwijk (wijzigen agrarische bestemming naar natuur);
 • Berkenbroek 11, 20, 22 en Randenburgseweg 26a, Reeuwijk (voormalige bedrijfswoningen bestemmen voor plattelandswoningen);
 • ’s-Gravenbroekseweg 94-1, Reeuwijk (verplaatsen bestaande bouwvlak);
 • Schinkeldijk 44a/Nieuwdorperweg 59, Reeuwijk (in ruil voor sloop gebouwen en inleveren sierteeltgronden/bedrijfsbestemming bouw twee 2-onder-1-kappers op perceel Schinkeldijk 44a en bouw van één woning op perceel Nieuwdorperweg 59);
 • Weijland 16, Nieuwerbrug (uitbreiden kaasmakerij bij bestaand melkveebedrijf);
 • Zuidzijde 68a/b, Bodegraven (voormalige bedrijfswoningen bestemmen voor plattelandswoningen).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 26 oktober 2023 tot en met donderdag 7 december 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

 • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BuitengebiedHrz23-BP80;
 • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (bestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2023);
 • op papier tijdens de openingsuren (tussen 09:00 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling diverse wijzigingen in de partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied aangebracht. Aanleiding voor deze wijzigingen zijn de naar voren gebrachte zienswijzen. Ook zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen betreffen:

 • Schinkeldijk 44a (ambtshalve). Aan de oostzijde van het perceel wordt het plangebied uitgebreid overeenkomstig de gemaakte afspraken.
 • Burgemeester Kremerweg 10 en Weijland 16 (ambtshalve). Maatvoering maximum (vrije tekst) aangepast.
 • Weijland 16. Maatvoering maximum aantal wooneenheden wijzigen naar 2;
 • Artikel 16. Vervangen regels Leiding-Hoogspanning door voorstel TenneT;
 • Oud Bodegraafseweg 106a         Adres Oud Bodegraafseweg 106 wijzigen naar Oud Bodegraafseweg 106a.
 • Kwekerspad 6. Juiste versie Ruimtelijke onderbouwing wordt in de bijlagen opgenomen.
 • De plandelen Tempeldijk 40, Reeuwijk en Zuidzijde 56-69b, Bodegraven zijn uit de partiële herziening gehaald en dus niet vastgesteld.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, die bij de stukken ter inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 27 oktober 2023.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 8 december 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.