default iconBestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14, Waarder’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 16 november 2023 ter visie ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14, Waarder’ in Waarder. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Dit heeft o.a. te maken met de locatie voor het laadstation en de in het bestemmingsplan opgenomen voorwaardelijke verplichtingen die verband houden met de landschappelijke inpassing. De nota van wijzingen is onderdeel van het vast te stellen bestemmingsplan.

Plan(gebied)  

Het bestemmingsplan bestaan uit twee plangebieden: 

  • Poort van Waarder: dit plangebied ligt een de Molendijk in Waarder ten zuiden van de rijksweg A 12 en maakt de vestiging mogelijk van een supermarkt (inclusief parkeerterrein), het verplaatsen van het vrachtwagenparkeerterrein, een oplaadpunt voor elektrische auto’s en een overslaglocatie voor goederen. 
  • Dorp 14: dit plangebied ligt aan Dorp 14 in Waarder en maakt 10 (koop) woningen mogelijk op de begane grond van het pand waar de huidige supermarkt is gevestigd.  

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, ligt van donderdag 16 november tot en met donderdag 28 december 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL. IMRO.1901.PoortvanWaarder-BP80;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen en bouwen/bestemmingsplannen > vastgesteld bestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14’; 
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 17 november 2023. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel vrijdag 29 december 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.