default iconBestemmingsplan ’s-Gravenbroekseweg 80, Reeuwijk’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van woensdag 27 september het bestemmingsplan ’s-Gravenbroekseweg 80, Reeuwijk’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan(gebied)

Het slopen van het voormalige restaurant met het behoudt van de bestaande woning, om plaats te maken voor een extra woning, op de locatie ’s-Gravenbroekseweg 80 te Reeuwijk. 

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling diverse wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. Aanleiding voor een deel van deze wijzigingen zijn de naar voren gebrachte zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve een aantal aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van technische vragen. De aanpassingen betreffen onder meer:

  1. De maximale bouwhoogte van de nieuw te realiseren tweede woning is teruggebracht naar maximaal 3,5 meter. Deze woning wordt gerealiseerd in één bouwlaag en met een plat dak
  2. De bestemmingsgrens ‘Recreatie -natuurwaarden’ is enigszins aangepast. Zo is de diepte van de haven aangepast aan de huidige zijgevel van de woning op het perceel. Dit om geen verandering aan te brengen in de ruimte om in- en uit te kunnen parkeren in de tegenovergelegen parkeervakken, behorende bij de naastgelegen woning. Daarnaast is de breedte qua ligging geoptimaliseerd en de oriëntatie meer afgestemd op de oriëntatie van de aanwezige bebouwing en bouwgrenzen.

Een compleet overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen, die ter inzage ligt.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 26 oktober tot en met donderdag 7 december voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.sGravenbroeksewg80-BP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan ’s-Gravenbroekseweg 80, Reeuwijk’);
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

Wij raden u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis;
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing.

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer 0172 – 522 522 of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen  gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 27  oktober tot en met donderdag 8 december.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 9 december. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.