Bestemmingsplan St. Catharina (Reeuwijk-Dorp) gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 12 juni 2024 het bestemmingsplan ‘St. Catharina’ gewijzigd (t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan) heeft vastgesteld.

Plan(gebied) 

Met het bestemmingsplan wordt de transformatie van de voormalige Maalderij St. Catharina (Dorpsweg 7 in Reeuwijk Dorp) van Bedrijf naar Wonen mogelijk gemaakt (voor 1-6 woningen). Tevens wordt ten zuiden van deze locatie, de nieuwbouw van 22 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de gronden aan de Dorpsweg 7 alsmede de gronden ten zuiden van Dorpsweg 7 tot en met Nieuwdorperweg 65. De zuidelijke grens van het plangebied ligt ter hoogte van de Brede Schouw 4. 

Wijzigingen 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling enkele wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht, o.a. de toevoeging van één gestapelde woning, het vastleggen van een verplichte kaprichting en een beperkte verschuiving van de interne ontsluitingsweg. Ook is de toelichting aangepast. Een compleet overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van wijzigingen, behorende bij het raadsbesluit. 

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken (waaronder het raadsbesluit, de Nota van beantwoording zienswijzen en de Nota van wijzigingen) ligt van donderdag 27 juni 2024 tot en met donderdag 8 augustus 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.StCatharina-BP80 (of via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/externe-link-icoon en vervolgens inzoomen naar de planlocatie of via “document zoeken” en dan het ID nummer invoeren);
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan St. Catharina);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon (of www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/externe-link-icoon is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). 

Beroep 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 28 juni 2024 en eindigt op donderdag 8 augustus 2024. Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 9 augustus 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.