default iconBestemmingsplan ‘Vlietkade, Overtocht 64’ in Bodegraven gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 12 oktober 2023 ter visie ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Vlietkade, Overtocht 64’ in Bodegraven. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 67 woningen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie lag. In het vastgestelde bestemmingsplan is de molenbiotoop verwerkt in de regels en op de verbeelding.

Plan(gebied) 

Het plangebied betreft een voormalige bedrijfslocatie (het ‘Versluysterrein’) en wordt begrensd door de Vlietkade, de Overtocht, brouwerij De Molen en de spoorlijn Utrecht – Leiden.

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, ligt van donderdag 12 oktober tot en met donderdag 23 november 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL. IMRO.1901.Overtochtvlietkade-BP80;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/wonen en bouwen/bestemmingsplannen > vastgesteld bestemmingsplan ‘Vlietkade Overtocht 64’; 
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 13 oktober 2023. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel vrijdag 24 november 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk hebben het volgende besluit genomen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het plangebied van het bestemmingsplan ‘Vlietkade Overtocht 64’ in Bodegraven,

Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 12 oktober 2023  gedurende zes weken inzien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de Raadhuisplein 1.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit, dus op 13 oktober 2023. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.