Gemeentehuis 2023

Financieel tekort in het sociaal domein

27 oktober 2023
Home

Na het eerder aanbieden van de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad werd deze week duidelijk dat er sprake is van een tekort in het sociaal domein.

Het huidige begrote bedrag blijkt onvoldoende toereikend. Het college van Burgemeester & Wethouders is erg geschrokken van deze situatie en heeft de gemeenteraad hier gisteren over geïnformeerd.

Grip en onderzoek

Om grip op de uitgaven te krijgen en onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak, heeft het college besloten om per direct een aantal organisatorische maatregelen door te voeren. Om uitvoering te kunnen geven aan deze maatregelen stelt het college voor aan de gemeenteraad om een bedrag van €400.000,- beschikbaar te stellen. De verwachting is dat deze niet direct effect zullen hebben, maar in 2025 wel tot een structureel resultaat gaan leiden. Het college stelt ook voor om voor 2024 veiligheidshalve een bedrag van €600.000,- beschikbaar te stellen, om daarmee het te verwachten tekort voor 2024 af te kunnen dekken.

Financiële effecten

Om de kosten te dekken wordt de algemene reserve aangesproken, die hiervoor toereikend is. Hierbij blijft de eerder aangeboden begroting in stand.

Uitgebreide en meer inhoudelijke informatie over de achtergronden en de aanpak vindt u in de agendastukken van de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Financiën van 31 oktober.