RES

Gemeenten RES Midden-Holland: samen en alleen onder strenge voorwaarden zorgen we voor zonnevelden

15 december 2023
Home

De gemeenten van de Regionale Energiestrategie (RES) Midden-Holland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. Ze keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

Dit staat in het Programma Zon op Veld. Het programma wordt voorgelegd aan de gemeenteraden voor een reactie, waarna de colleges rond maart 2024 een besluit nemen.

Regionale afspraken voor ‘zon op veld’

De RES-regio wil zo veel mogelijk duurzame energie opwekken met zonnepanelen op grote daken, maar alleen daarmee halen we onze doelstelling voor 2030 niet.

Daarom kijken we naar het opwekken van duurzame energie via zonnevelden (zon op veld). De insteek is om zonnevelden alleen toe te staan onder strenge en duidelijke voorwaarden. En op locaties op basis van de zonneladder van de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat we alleen bij uitzondering zonnevelden op landbouwgrond toestaan.

Bij het opstellen van het Programma Zon op Veld dachten inwoners mee via een vragenlijst, bijeenkomsten en straatgesprekken. Ook regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties dachten mee tijdens bijeenkomsten.

Resultaten van gesprekken met de regio

Uit deze gesprekken kwamen meerdere standpunten naar voren, die we waar mogelijk in het programma hebben verwerkt. Zo vinden inwoners en regionale organisaties onder andere dat natuur- en weidevogelgebieden over het algemeen niet geschikt zijn voor zonnevelden. En gebieden met bedrijventerreinen en langs wegen juist wel.

Ook gebieden waar in de toekomst bijvoorbeeld woningen gebouwd worden, vonden zij geschikt. Zolang zonnevelden maar in combinatie zijn met andere doelen zoals woningbouw of natuurherstel. Tot slot willen inwoners op verschillende manieren kunnen meedoen aan zonnevelden. Bijvoorbeeld door mee te denken of mee te profiteren.

Van concept naar definitief beleid

Het programma wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden voor een reactie. Met die reactie stellen de colleges van de gemeenten het Programma Zon op Veld vast. Dit gebeurt waarschijnlijk in maart.

Als het programma is vastgesteld, kunnen initiatiefnemers (commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners via energiecoöperaties) die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Als dat plan qua locatie en voorwaarden voldoet aan het programma, kunnen initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden.

Bij het maken van deze plannen worden de omwonenden altijd betrokken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie, waaronder de participatieresultaten en hoe we deze verwerkt hebben in het Programma Zon op Veld, kunt u terugvinden op de website van RES Midden Holland bij het kopje ‘Programma Zon op Veld’externe-link-icoon.