adult iconGrafkeuze en onderhoud

Het begraven op de gemeentelijke begraafplaats kan plaatsvinden in een algemeen graf, een particulier graf of een algemeen kindergraf. Ook bestaat de mogelijkheid om een urn bij te zetten in een urnenmuur.

Grafkeuze

Algemeen graf

Dit is een graf dat in beheer is bij de gemeente waarin aan iedereen de gelegenheid wordt geboden om te begraven.

  • Een algemeen graf wordt voor 10 jaar uitgegeven. Verlenging is niet mogelijk.
  • Voor een algemeen graf betaalt u rechten om een persoon te mogen begraven en onderhoudskosten voor de duur van 10 jaar.
  • In een algemeen graf worden twee (voor Tempel en Waarder) of drie (Vredehof) overledenen begraven. De gemeente bepaalt wie dat zijn. Voor nabestaanden zijn dat vrijwel altijd onbekenden.
  • Het naderhand bijzetten van familieleden is in een algemeen graf niet mogelijk.

Particulier graf

Een particulier graf, is een graf dat door een persoon voor bepaalde tijd is aangekocht. De rechthebbende van het graf is de enige die bepaalt wie in dit graf kan worden bijgezet. De keuze voor een particulier graf is aan te raden als u te zijner tijd een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf wilt begraven.

  • In een particulier graf kunnen drie personen (Vredehof) of twee personen (Tempel en Waarder) worden begraven.
  • Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar, met de mogelijkheid het recht na afloop van deze periode telkens met 10 jaar te verlengen. De periode van 30 jaar gaat in op de datum waarop het graf is uitgegeven.
  • Naast de aankoopkosten, moet er voor 30 jaar onderhoud worden betaald en zijn bij een begrafenis begraafrechten verschuldigd. Omdat de wet een minimale grafrusttermijn van 10 jaar voorschrijft, moet er bij een tweede bijzetting nog minimaal 10 jaar eigendom aanwezig zijn. Is dit minder, dan moeten eerst de grafrechten en onderhoudskosten worden verlengd.  Als de rechten en onderhoudskosten niet zijn verlengd en de eigendomstermijn is verstreken, verandert de status van het particulier graf in een algemeen graf.

Kindergraf

Dit is een graf dat bij de gemeente in beheer is en waarin aan iedereen de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar. Voor de kindergraven is een speciaal gedeelte gereserveerd op de begraafplaats.

Urn

De as van een overledene kan in een asbus worden bijgezet in de urnenmuur. Hier gelden dezelfde bepalingen als bij een algemeen graf of particulier graf. Dat betekent, dat er algemene urnennissen of particuliere urnennissen worden uitgegeven. Ook kan gekozen worden om de as van een overledene te laten verstrooien op het strooiveld van de begraafplaats.

Onderhoud

Gedenkteken

Op een graf mag een gedenkteken (steen of ander duurzaam materiaal) worden geplaatst. Deze moet wel aan bepaalde voorschriften voldoen zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit voor grafbedekking. Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Hiervoor zijn kosten verschuldigd. De steenhouwer dient op de hoogte te zijn van bepaalde voorschriften waaraan de gedenktekens moeten voldoen. Zie hiervoor het document onderaan deze tekst. 

Onderhoud graf

U bent als nabestaande(n) zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafsteen. De beheerder verwijdert niet blijvende beplanting wanneer die verwelkt zijn, zoals losse bloemen, planten en kransen. Ook siervazen en potten van glas en keramiek die bij breuk gevaar opleveren, worden verwijderd. De gemeente stelt op diverse plaatsen kunststof puntvazen beschikbaar.

De gemeente houdt het graf bladvrij en zet verzakte monumenten recht en vult eventuele verzakkingen weer aan. Ook verzorgt de gemeente het totale onderhoud van de begraafplaats. Het herstellen van gebroken of beschadigde stenen of het schilderen van de letters van de stenen valt buiten dit onderhoud.

De gemeente heeft het recht de grafbedekking tijdelijk te verwijderen. Dit is alleen nodig bij een begraving in een naastliggend graf, dit wordt zoveel mogelijk voorkomen. Uiteraard wordt daarna alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld.

Grafrust

Er geldt een wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Voor algemene graven geldt, dat de gemeente na deze termijn het recht heeft om het graf weer opnieuw uit te geven. Na het maken van ruimte in deze graven, krijgt dit graf een nieuwe bestemming. De stoffelijke overblijfselen vanuit deze graven worden herbegraven in één gezamenlijk graf op de begraafplaats. Deze maatregel is noodzakelijk om voldoende begraafcapaciteit te behouden. Wanneer de gemeente plannen heeft om deze maatregel uit te voeren wordt dit één jaar van te voren bekend gemaakt. Ook voor de particuliere graven geldt een minimale grafrusttermijn van 10 jaar, echter zolang het graf in eigendom is, kunnen de stoffelijke resten in het graf blijven.