default iconOntwerp wijzigingsplan “Tempeldijk 9a, Reeuwijk” ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 4 oktober 2023 het ontwerp wijzigingsplan “Tempeldijk 9a, Reeuwijk” ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Het plan betreft het wijzigen van de bestemming van het perceel Tempeldijk 9a in Reeuwijk. De bestemming sierteelt wordt gewijzigd in wonen. Een compensatiewoning wordt toegestaan middels toepassing van de ruimte voor ruimteregeling. Het bestemmingsplan “Partiële herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2019” biedt de mogelijkheid om met een wijzigingsprocedure de bestemming te wijzigen.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 5 oktober 2023 tot en met woensdag 15 november 2023 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Tempeldijk9a-WP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (Ontwerp wijzigingsplan “Tempeldijk 9a, Reeuwijk”);
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerp wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale ontwerp wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge ontwerp wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172- 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via www.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.