destination-plan iconOntwerpbesluit omgevingsvergunning – Zegveld, Hazekade 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat op donderdag 21 september 2023 het ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen aan Hazekade 2 te Zegveld ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’ ten behoeve van de plaatsing van een kleine windmolen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 21 september 2023 tot en met woensdag 1 november 2023 ter inzage. U kunt de stukken onder aan deze pagina inzien. Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis;
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing.

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunt u ons bellen via het algemene telefoonnummer 0172 – 522 522 of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172- 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via www.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de omgevingsvergunning. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.