default iconOntwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan St. Catharina (Reeuwijk-Dorp) ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 21 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan St. Catharina, ter inzage wordt gelegd. Tevens zal daarbij het ontwerp beeldkwaliteitsplan St. Catharina ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan(gebied)

Met het bestemmingsplan wordt de transformatie van de voormalige Maalderij St. Catharina (Dorpsweg 7 in Reeuwijk Dorp) van Bedrijf naar Wonen mogelijk gemaakt (voor 1-6 woningen). Tevens wordt ten zuiden van deze locatie, de nieuwbouw van 21 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de gronden aan de Dorpsweg 7 alsmede de gronden ten zuiden van Dorpsweg 7 tot en met Nieuwdorperweg 65. De zuidelijke grens van het plangebied ligt ter hoogte van de Brede Schouw 4.

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing aangezien er meer dan 11 woningen zijn gepland.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de woningen binnen het plangebied van het bestemmingsplan en wordt als aanvulling op de welstandsnota  vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 21-12-2023 tot en met woensdag 31-1-2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.StCatharina-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan St. Catharina);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

Inloopavond

Op 17 januari 2024 vindt er i.v.m. deze ontwikkeling, een informatie inloopavond plaats in Gasterij Vergeer aan de Dorpsweg 32 in Reeuwijk-Dorp. De inloopavond start om 19:00 uur en eindigt om 20:30 uur. Tijdens deze inloopavond kan iedereen vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan en de planontwikkeling.