default iconOntwerpwijzigingsplan Meije 45, Bodegraven ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 7 december 2023 het ontwerp wijzigingsplan Meije 45, Bodegraven ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

De wijziging houdt in het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Met het slopen van de bedrijfsbebouwing kan op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling ook een compensatiewoning worden toegevoegd.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Meije45-WP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerp wijzigingsplan Meije 45, Bodegraven);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerp wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172- 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.