Wijzigingsplan Tempeldijk 9a, Reeuwijk ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a, juncto artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 26 maart 2024 het wijzigingsplan Tempeldijk 9a, Reeuwijk ongewijzigd hebben vastgesteld.

Plan(gebied)

Het plan betreft het wijzigen van de bestemming van het perceel Tempeldijk 9a in Reeuwijk. De bestemming sierteelt wordt gewijzigd in wonen. Een compensatiewoning wordt toegestaan middels toepassing van de ruimte voor ruimteregeling. Het bestemmingsplan “Partiële herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2019” biedt de mogelijkheid om met een wijzigingsprocedure de bestemming te wijzigen. 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 25 april 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer:   NL.IMRO.1901.Tempeldijk9a-WP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Wijzigingsplan Tempeldijk 9a, Reeuwijk);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen  gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 26 april 2024 en eindigt op donderdag 6 juni 2024.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 7 juni 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.