build-reside iconZakelijke inhoud anterieure overeenkomst project Poort van Waarder en Dorp 14 in Waarder

Zakelijke inhoud van de op 2 november 2023 gesloten anterieure overeenkomst tussen Kerverland Development B.V. en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van de ontwikkeling van de projecten Poort van Waarder aan de Molendijk in Waarder en Dorp 14 in Waarder.

Inhoud

De overeenkomst heeft betrekking op:

  • het project Poort van Waarder bestaande uit de bouw van supermarkt met bijbehorend parkeerterrein, het verplaatsen van het bestaande vrachtwagenparkeerterrein, het realiseren van een laadstation voor elektrische auto’s en een overslaglocatie voor goederen;
  • het project Dorp 14 in Waarder bestaande uit het transformeren van de bestaande supermarkt naar 10 koopwoningen.

Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken voor de realisatie van voornoemd plan. Naast de verplichtingen van de gemeente (o.a. het in procedure brengen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning(en)) en Kervelland Development B.V. (o.a. de ontwikkeling van de  locaties en de inrichting van het gebied) zijn afspraken gemaakt over de een exploitatiebijdrage in verband met het wettelijk verplichte kostenverhaal.

De opbouw van de overeenkomst is als volgt:

Considerans

Definities

Artikel 1,       Doel van de overeenkomst

Artikel 2,       Samenhang en koppeling binnen het project

Artikel 3,       Verplichtingen van de gemeente

Artikel 4,       Algemene verplichtingen van de ontwikkelaar

Artikel 5,       Communicatie en participatie

Artikel 6,       Aanvullende verplichtingen ontwikkelaar plangebied Poort van Waarder

Artikel 7,       Aanvullende verplichtingen ontwikkelaar plangebied Dorp 14

Artikel 8,       Exploitatiebijdragen plangebied Poort van Waarder en plangebied Dorp 14

Artikel 9,       Grondtransactie

Artikel 10,     Planschade

Artikel 11,     Planning

Artikel 12,     Planschade

Artikel 13,     Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 14,     Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en faillissement

Artikel 15,     Geschillen

Artikel 16,     Boetebepaling

Artikel 17,     Interpretatie overeenkomst

Artikel 18,     Algemene bepaling

Artikel 19,     Einde van de overeenkomst

Artikel 20,     Publicatie

Artikel 21,     Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 22,     Bijlagen