Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een rijke cultuurhistorie. In de gemeente liggen gebieden met hoge archeologische en landschappelijke waarden en staan 52 rijksmonumenten en 77 gemeentelijke monumenten.

De gemeente streeft ernaar om de cultuurhistorische waarden niet alleen te behouden en te versterken, maar ook om deze waarden meer gebiedsgericht te beschouwen en in positieve zin te benutten.

Het erfgoed binnen de gemeente speelt, in combinatie met het de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie en het veenweide- en plassengebied, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Werkzaamheden

Vanaf 1 januari is de Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld door de raad. Deze commissie komt in de plaats van de Erfgoedcommissie en het welstandstoezicht (in de vorm van een Dorpsbouwmeester) en is gebaseerd op de Omgevingswet. De gedachte is dat het samengaan van de Erfgoedcommissie en het welstandstoezicht (voor de reguliere bouwplannen) bijdraagt aan een meer integrale beoordeling van (bouw)plannen.

De Verordening op adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is door de raad vastgesteld op 20 december 2023. Deze verordening is te vinden op de website van de gemeente. De rol van de Adviescommissie is het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van regulier (bouw)plannen ten aanzien van het uiterlijk van zo’n plan en of het plan past in de omgeving. Voor wat betreft het cultureel erfgoed adviseert de commissie over o.a. monumentenzorg, cultuurhistorie, archeologie.

De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is compact en bestaat uit professionals die ook zelf werkzaam zijn op het terrein van de ruimtelijke kwaliteit en / of cultuurhistorie. De leden van de commissie kunnen zich laten bijstaan door deskundigen op het gebied van o.a. archeologie, landschapshistorie of het verduurzamen van monumenten als de beoordeling van een plan daarom vraagt.

Leden Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

  • Mevrouw Ir. R. van der Werf (voorzitter): architect, adviseur ruimtelijke kwaliteit.
  • De heer N.  van den Berg, AVB BNA : architect, deskundige op het gebied van stedenbouw, erfgoed, bouwkundige/architectonische restauratie, architectuurhistorie, cultuurhistorie.
  • Mevrouw S. Gusinac: secretaris, werkzaam bij de Omgevingsdienst Middel-Holland (ODMH).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Samra Gusinac, tel. 088-5450000.

De gehele verordening kunt u hier externe-link-icoonvinden.