Begraven

Het begraven op de gemeentelijke begraafplaats kan plaatsvinden in een algemeen graf, een particulier graf of een algemeen kindergraf. Ook bestaat de mogelijkheid om een urn bij te zetten in een urnenmuur.

Begraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschikt over drie algemene begraafplaatsen:

 • Begraafplaats Vredehof, Noordzijde 60 te Bodegraven
 • Begraafplaats Tempel, Schinkeldijk 3 te Reeuwijk-Tempel
 • Begraafplaats Waarder, Molendijk 5 te Waarder

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn voorzieningen beschikbaar voor de gebruikelijke begrafenissen. Heeft u bijzondere wensen? Dan kunt u die altijd bespreken met de uitvaartondernemer. De gemeente probeert zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. 

Vastleggen begrafenis


Voor het vastleggen van een begrafenis kunt u, als u de begrafenis zelf regelt, of de uitvaartondernemer telefonisch contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats. Te bereiken op: 06-13 83 03 16. 

Tijden van begraven

Voor het begraven gelden de volgende tijden: 

 • maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur.
 • zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur.

In overleg kan van deze tijden worden afgeweken. Voor het begraven op zaterdag is een toeslag verschuldigd evenals voor het begraven buiten de reguliere uren.

Tarieven begraven

Open voor een overzicht van de tarieven voor begraven onderstaande tarievenlijst.

Grafkeuze

Algemeen graf

Dit is een graf dat in beheer is bij de gemeente waarin aan iedereen de gelegenheid wordt geboden om te begraven.

 • Een algemeen graf wordt voor 10 jaar uitgegeven. Verlenging is niet mogelijk.
 • Voor een algemeen graf betaalt u rechten om een persoon te mogen begraven en onderhoudskosten voor de duur van 10 jaar.
 • In een algemeen graf worden twee (voor Tempel en Waarder) of drie (Vredehof) overledenen begraven. De gemeente bepaalt wie dat zijn. Voor nabestaanden zijn dat vrijwel altijd onbekenden.
 • Het naderhand bijzetten van familieleden is in een algemeen graf niet mogelijk.

Particulier graf

Een particulier graf, is een graf dat door een persoon voor bepaalde tijd is aangekocht. De rechthebbende van het graf is de enige die bepaalt wie in dit graf kan worden bijgezet. De keuze voor een particulier graf is aan te raden als u te zijner tijd een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf wilt begraven.

 • In een particulier graf kunnen drie personen (Vredehof) of twee personen (Tempel en Waarder) worden begraven.
 • Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar, met de mogelijkheid het recht na afloop van deze periode telkens met 10 jaar te verlengen. De periode van 30 jaar gaat in op de datum waarop het graf is uitgegeven.
 • Naast de aankoopkosten, moet er voor 30 jaar onderhoud worden betaald en zijn bij een begrafenis begraafrechten verschuldigd. Omdat de wet een minimale grafrusttermijn van 10 jaar voorschrijft, moet er bij een tweede bijzetting nog minimaal 10 jaar eigendom aanwezig zijn. Is dit minder, dan moeten eerst de grafrechten en onderhoudskosten worden verlengd.  Als de rechten en onderhoudskosten niet zijn verlengd en de eigendomstermijn is verstreken, verandert de status van het particulier graf in een algemeen graf.

Kindergraf

Dit is een graf waarbij aan iedereen de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar. Voor de kindergraven is een speciaal gedeelte gereserveerd op de begraafplaats. Deze graven zijn zowel algemeen als particulier beschikbaar. 

Urn

De as van een overledene kan in een asbus worden bijgezet in een urnengraf, in de urnenmuur of in de urnentuin. Hier gelden dezelfde bepalingen als bij een algemeen graf of in/op een particulier graf.

Voor het verstrooien van de as van de overledene bieden wij diverse mogelijkheden: 

 • Verstrooiplaats (inclusief glazen gedenkplaatje)
 • Verstrooischaal (inclusief glazen gedenkplaatje)

Gedenkteken

Op een graf mag een gedenkteken (steen of ander duurzaam materiaal) worden geplaatst. Deze moet wel aan bepaalde voorschriften voldoen zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit voor grafbedekking. Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Hiervoor zijn kosten verschuldigd. De steenhouwer dient op de hoogte te zijn van bepaalde voorschriften waaraan de gedenktekens moeten voldoen. Zie hiervoor het document onderaan deze tekst. 

Onderhoud

Onderhoud graf

U bent als nabestaande(n) zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafsteen. De beheerder verwijdert niet blijvende beplanting wanneer die verwelkt zijn, zoals losse bloemen, planten en kransen. Ook siervazen en potten van glas en keramiek die bij breuk gevaar opleveren, worden verwijderd. De gemeente stelt op diverse plaatsen kunststof puntvazen beschikbaar.

De gemeente houdt het graf bladvrij en zet verzakte monumenten recht en vult eventuele verzakkingen weer aan. Ook verzorgt de gemeente het totale onderhoud van de begraafplaats. Het herstellen van gebroken of beschadigde stenen of het schilderen van de letters van de stenen valt buiten dit onderhoud.

De gemeente heeft het recht de grafbedekking tijdelijk te verwijderen. Dit is alleen nodig bij een begraving in een naastliggend graf, dit wordt zoveel mogelijk voorkomen. Uiteraard wordt daarna alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld.

Grafrust

Er geldt een wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Voor algemene graven geldt, dat de gemeente na deze termijn het recht heeft om het graf weer opnieuw uit te geven. Na het maken van ruimte in deze graven, krijgt dit graf een nieuwe bestemming. De stoffelijke overblijfselen vanuit deze graven worden herbegraven in één gezamenlijk graf op de begraafplaats. Deze maatregel is noodzakelijk om voldoende begraafcapaciteit te behouden. Wanneer de gemeente plannen heeft om deze maatregel uit te voeren wordt dit één jaar van te voren bekend gemaakt. Ook voor de particuliere graven geldt een minimale grafrusttermijn van 10 jaar, echter zolang het graf in eigendom is, kunnen de stoffelijke resten in het graf blijven.