default iconBestemmingsplan Bundereiland (Reeuwijk Brug) gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 29 november 2023 het bestemmingsplan ‘Bundereiland’ gewijzigd (t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan) heeft vastgesteld.

Plan(gebied) 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 27 woningen en de bijbehorende openbare ruimte mogelijk. Het plangebied is gelegen in Reeuwijk-Brug ten oosten van de Doggersbanklaan 38-70 en ten westen van de woningen aan de Zoutmansweg 86-118.

Wijzigingen 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling enkele wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De belangrijkste aanpassing betreft het vervallen van het zogenaamde vlonderpad in de watergang achter de woningen aan de Zoutmansweg. Een compleet overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van wijzigingen, behorende bij het raadsbesluit. 

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 14 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPbundereiland-BP80; 
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan Bundereiland); 
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). 

Beroep 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 15 december 2023 en eindigt op donderdag 25 januari 2024. 

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

Crisis-en herstelwet 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan valt van rechtswege onder de toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat een belanghebbende die beroep wenst in te stellen in het beroepschrift de beroepsgronden moet opnemen. Indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen gronden meer worden ingediend. 

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 26 januari 2023. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben het volgende besloten:

Hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan Bundereiland te Reeuwijk.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00006990.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bijlagen