Privacy

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk respecteert uw privacy als bezoeker van haar website en in alle werkzaamheden die de gemeente uitvoert waarin uw persoonsgegevens voorkomen. U hebt er recht op dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Dat is onder meer voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vastgelegd in het gemeentelijk Privacybeleid (wordt aan gewerkt). In deze privacyverklaring legt de gemeente uit wat zij doet met uw persoonsgegevens en informeert u over uw privacyrechten.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente dan heeft de gemeente daar uw persoonsgegevens bij nodig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook onder meer een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. 

Indien nodig verwerkt de gemeente ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Deze persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. Bijzondere persoonsgegevens zijn zeer privacygevoelig. Daarom is het gebruik aan extra strenge regels gebonden. 

Wanneer verwerkt de gemeente persoonsgegevens

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat op grond van de AVG is toegestaan. Dat is bijvoorbeeld als een wet dit voorschrijft (het bijhouden van de basisregistratie) of als dat nodig is om een aanvraag te behandelen (onder andere een rijbewijs, vergunning of een zorgvraag). 

Delen met andere overheidsorganisaties en derden

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk deelt gegevens met andere overheidsorganisaties in overeen­stemming met de wettelijke voorschriften. Aan derden verstrekt de gemeente alleen als dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaren van persoonsgegevens

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Register verwerkingsactiviteiten

De gemeente heeft alle verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd in het register verwerkingsactiviteiten (wordt aan gewerkt). In dit openbaar register kunt u voor elke verwerking nagaan

  • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking (burgemeester, college van B&W, gemeenteraad);
  • Wat het doel is van de verwerking;
  • Welke gegevens over welke personen worden verwerkt;
  • Met wie de gegevens worden gedeeld, en;
  • Waarop de gemeente baseert dat de gegevensverwerking is toegestaan.

Uw rechten 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u wettelijk gezien een aantal rechten die u kan inroepen. Het gaat om de volgende rechten:

Recht op informatie:

U hebt het recht om aan de gemeente te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzagerecht:  

U mag controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.

Correctierecht:

Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.

Recht op wissen van gegevens:

In gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking:

In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert de gemeente de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.

Recht om gegevens over te dragen: 

Als de door, u zelf verstrekte persoonsgegevens, geautomatiseerd bij de gemeente worden verwerkt, heeft u het recht om de gemeente te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.

Recht op bezwaar:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.      

Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend. Binnen 1 maand na ontvangst zal de gemeente beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de gemeente aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van verzoeker.

Beveiliging

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid.

Met organisaties die in opdracht van de gemeente persoonsgegevens verwerken, regelt de gemeente de beveiliging in een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgt de gemeente ervoor dat zo’n organisatie eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid garandeert als de gemeente zelf moet aanhouden. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging e-mailberichten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt voortdurend keuzes over de inrichting en uitvoering van haar dienstverlening. Hierbij hoort ook de veilige uitwisseling van privacygevoelige informatie. Daarom werkt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met beveiligingsprogramma’s voor het veilig versturen van berichten via e-mail. 

Het beveiligingsprogramma versleutelt berichten met gevoelige inhoud, Burgerservicenummers (BSN) en andere informatie die de gemeente veilig wil versturen. Omdat alleen de verzender en ontvanger van het e-mailbericht toegang tot deze sleutel hebben, kunnen alleen zij het bericht lezen. 

Cookies

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website in uw computer wordt opgeslagen. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om u via uw internetbrowser af te melden voor cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoelang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren. Wij verwerken geen persoonsgegevens via dit analyseprogramma.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in het algemeen toezicht op uitvoering van de AVG. Gemeenten zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is een van de organisatie onafhankelijke functionaris die er op toeziet dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt. De FG controleert en rapporteert daar jaarlijks over aan het gemeentebestuur. De FG is er ook om uw vragen en twijfels over de privacybescherming door de gemeente te stellen. 

Nadere informatie en contactgegevens

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Privacy Officer van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Mailadres: informatiebeveiliging@bodegraven-reeuwijk.nl
Telefoonnummer: (0172) 522522

Bij vragen of twijfels over de juiste uitvoering van de privacyregels, door de gemeente of voor klachten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. 

Mailadres: FG@bodegraven-reeuwijk.nl
Telefoonnummer: (0172) 522522

Als u er met de gemeente niet uitkomt, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u hierexterne-link-icoon.