default iconPrivacy

De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de privacy in acht neemt.

Bescherming van uw persoonsgegevens
 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente
 

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Bodegraven-Reeuwijk woont is de gemeente verplicht uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij te houden in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via de gemeentewebsite, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente
 

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de uitvoering van de taak van de gemeente.

De gemeente moet u informeren over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor  persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn
 

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties
 

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
 

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht
 

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de gemeente. U kunt uw verzoek telefonisch, digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente reageert schriftelijk binnen een maand. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen een maand. Wij vragen u altijd om uw identificatie.

Gebruik van het platform
 

De website van de gemeente, www.bodegraven-reeuwijk.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken
 

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming
 

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gepubliceerd zijn.

Meer informatie en contact
 

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via e-mail informatiebeveiliging@bodegraven-reeuwijk.nl. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.