Bestemmingsplan Dammekant-Kremerweg (Bodegraven) gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 april 2024 het bestemmingsplan ‘Dammekant-Kremerweg’ gewijzigd (t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan) heeft vastgesteld.

Plan(gebied) 

Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een kantoor mogelijk gemaakt alsmede 40 sociale huurappartementen voor jongeren. Het plangebied is gelegen in het noordoostelijke kwadrant van de rotonde Dammekant-Burgemeester Kremerweg. 

Wijzigingen 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling enkele wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht, o.a. een toevoeging van de dubbelbestemming ‘Water-Leiding’ en een bijbehorende regeling. Een compleet overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van wijzigingen, behorende bij het raadsbesluit. 

Ter inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken (waaronder het raadsbesluit, de Nota van beantwoording zienswijzen en de Nota van wijzigingen) ligt van donderdag 16 mei 2024 tot en met donderdag 27 juni 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPDammekantRotonde-BP80; 
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Bestemmingsplan Dammekant-Kremerweg);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). 

Beroep 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 17 mei 2024 en eindigt op donderdag 27 juni 2024. Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

Crisis - en herstelwet 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan valt van rechtswege onder de toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat een belanghebbende die beroep wenst in te stellen in het beroepschrift de beroepsgronden moet opnemen. Indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend (zoals bij een pro forma beroep) wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen gronden meer worden ingediend. 

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 28 juni 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben het volgende besloten:

Hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan aan de Burg. Kremerweg/ Dammekant.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 16 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00018651.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een beroepschrift indienen. U heeft daarvoor zes weken de tijd vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. U kunt alleen beroep indienen als u belanghebbende bent.

U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Per post. Stuur uw brief naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  2. Online. Het is belangrijk dat u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Daarnaast is het belangrijk dat u zorgt dat u:

  • het beroepschrift ondertekent. En dat u deze voorziet van uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en uw motivering,
  • een kopie van het besluit meelevert,
  • aangeeft op welk telefoonnummer en e-mailadres u te bereiken bent.

Zo voorkomt u dat de rechter het beroepschrift niet in behandeling neemt. Aan de behandeling van het beroep zijn wel kosten verbonden. Ook stelt het indienen van beroep de werking van het besluit niet uit.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om vragen. Dit heet een ‘voorlopige voorziening’ vragen. U kunt dit doen als u een beroepschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

  1. Per post aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
  2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/externe-link-icoon voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.