Bestemmingsplan ‘Randenburgseweg 11 te Reeuwijk’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 30 mei 2024 het bestemmingsplan ‘Randenburgseweg 11 te Reeuwijk’ ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Het uitbreiden van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bedrijfsvoering aan de Randenburgseweg 11 te Reeuwijk. 

Wijzigingen

Op basis van ingediende zienswijzen zijn de regels van het bestemmingsplan aangepast om het oprichten van een composteringsbedrijf als strijdig op te nemen.

Ter inzage 

Het bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 30 mei 2024 tot en met woensdag 10 juli 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPRandenbrgswg11-BP80.; 
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (bestemmingsplan ‘Randenburgseweg 11 te Reeuwijk’; 
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie). 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 31 mei 2024 en eindigt op donderdag 11 juli 2024.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 12 juli 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door degene die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.