Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van het college, de gemeenteraad of de burgemeester dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Welke van deze twee mogelijkheden van toepassing is, staat bij het besluit vermeld.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit of tegen het niet dan wel te laat nemen van een besluit? Houd er rekening mee dat niet iedereen zomaar tegen ieder besluit bezwaar maken. De wet spreekt hier over de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift en stelt de volgende voorwaarden wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit.

 • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn in de zin van de wet. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als u naast een café woont waarvan de eigenaar een verruiming van de openingstijden heeft aangevraagd. Let op: als belanghebbende moet u wel rechtstreeks getroffen worden door het besluit.
 • U bent het niet eens met het besluit of;
 • U vindt dat de gemeente ten onrechte geen besluit heeft genomen

U moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt uw bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bij het besluit staat vermeld welk bestuursorgaan dat is. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw ingediende bezwaarschrift.

Bezwaar per brief

U kunt uw bezwaar ook per brief of per e-mail indienen. Vermeld in uw bezwaar:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u tegen het besluit bezwaar maakt
 • Onderteken het bezwaar met uw handtekening

U kunt uw bezwaar per post opsturen naar:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK BODEGRAVEN

Wij verzoeken u om op de enveloppe "Bezwaarschrift" te vermelden.

U kunt uw bezwaar ook mailen naar: bezwaarschriften@bodegraven-reeuwijk.nl. Verdere communicatie verloopt via het door u opgegeven e-mailadres.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

De gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over het ingediende bezwaarschrift. Om advies te geven bestudeert de commissie de stukken en houdt zij een hoorzitting. De bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden zijn niet verplicht naar de hoorzitting te komen. 

De commissie stelt na de hoorzitting een advies op voor het bestuursorgaan. Dit kan enkele weken duren.

Het bestuursorgaan kan na het lezen van het advies haar besluit veranderen. Maar dit is niet verplicht. Zij stuurt de bezwaarmaker en eventuele andere belanghebbenden een ‘beslissing op bezwaar’ waarin zij laat weten wat er uiteindelijk besloten is. Bij dit besluit wordt het advies van de commissie bijgevoegd.

Bij bepaalde bezwaarzaken wordt het horen niet door de commissie bezwaarschriften gedaan, maar door een gespecialiseerde ambtenaar die niet betrokken is geweest bij het betreffende besluit.

Uitvoering van een besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het meestal worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. 

In beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de bevoegde beroepsinstantie. Bij sommige besluiten is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dan kunt u meteen in beroep gaan. U moet binnen zes weken in beroep gaan.

Vermeld in uw beroepschrift:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u tegen het besluit in beroep gaat
 • Voeg, als het mogelijk is, een kopie van het besluit toe aan uw beroepschrift

U stuurt uw beroepschrift naar:

Rechtbank Den Haag
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Let op: In het besluit kan een andere bevoegde beroepsinstantie vermeld staan. Stuur uw beroepschrift dan naar de in het besluit genoemde beroepsinstantie. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtexterne-link-icoon.

Aan de behandeling van uw beroepschrift zijn kosten verbonden. De rechtbank kan u meer informatie geven over de precieze kosten.