Leerlingenvervoer regulier basisonderwijs (geloof en levensovertuiging, taalschool)

Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken kunnen vanaf 4 jaar -en zolang er geen wijzigingen plaatsvinden- een meerjarenbeschikking krijgen tot en met 8 jaar. Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Ook informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

Leeftijdsgrens

Kinderen die het regulier basisonderwijs bezoeken komen vanaf 9 jaar alleen nog in aanmerking voor een fietsvergoeding of voor bekostiging van de kosten voor openbaar vervoer. Aangepast taxivervoer is vanaf 9 jaar niet meer mogelijk.

Co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, waarbij uw kind in twee verschillende gemeenten verblijft moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Verklaring geloof of levensovertuiging

Doet u een aanvraag op basis van uw geloof of levensovertuiging dan moet u bij de aanvraag een 'verklaring geloof of levensovertuiging' toevoegen. Deze verklaring is nodig als uw kind vanwege uw geloof of levensovertuiging een andere school bezoekt dan dichterbij de woning gelegen. (bijvoorbeeld Vrije school of Islamitisch basisonderwijs).

In deze verklaring moet staan dat u overwegende bezwaren heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop uw kind is aangewezen.

Hoogbegaafde kinderen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk verstrekt geen bekostiging voor vervoer naar scholen voor hoogbegaafde kinderen, tenzij in een uitzonderlijke situatie blijkt dat het aanbod op dichterbij gelegen scholen onvoldoende is en tot onoverkomelijke problemen leidt. De gemeente hanteert hierbij het uitgangspunt dat een hoogbegaafde leerling een passend onderwijsaanbod kan volgen op een reguliere basisschool in de buurt in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Er wordt van uitgegaan dat de basisscholen voldoende verrijkings- en verdiepingsstof kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Blijkt dit niet het geval te zijn dan en wilt u toch een aanvraag doen voor leerlingenvervoer op grond van hoogbegaafdheid, dan moet uw bij de aanvraag de volgende stukken meesturen:

  • Een rapportage van de basisschool waaruit opgemaakt kan worden dat de leerling hoogbegaafd is en de school geen passend onderwijs, in de vorm van begeleiding en materiaal, kan bieden voor deze leerling.

Taalschool (Wereldwijs)

Bent u vanuit het buitenland in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk komen wonen en heeft uw kind de basisschoolleeftijd, maar een grote achterstand in de Nederlandse taal? Dan kan een bekostiging voor leerlingenvervoer worden toegekend naar de Taalschool (meestal Wereldwijs). Dat kan voor één schooljaar om intensief Nederlands te leren.

Dit geldt niet voor leerlingen in de groepen 1 en 2. Zij kunnen direct worden ingeschreven op de basisschool naar eigen keuze en komen niet in aanmerking voor bekostiging van het leerlingenvervoer.

Inkomensverklaring / eigen bijdrage

Als uw kind naar een speciale school gaat en u heeft een laag inkomen, moet je mogelijk een eigen bijdrage betalen voor het vervoer. Dit bedrag is € 740 voor het schooljaar 2024/2025 en kan in termijnen worden betaald.

Een eigen bijdrage wordt niet in rekening gebracht als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig -en ook niet met begeleiding- met het openbaar vervoer kan reizen.

Is uw gezamenlijk inkomen lager dan het drempelbedrag? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voeg hiervoor wel een bewijs (inkomensverklaring) toe bij de aanvraag. Het drempel bedrag voor het schooljaar 2024/2025 is € 29.700,-. Er wordt dan gekeken naar het totale gezinsinkomen van 2021. Een inkomensverklaring kunt u online aanvragen (en uitprinten) via Mijn Belastingdienstexterne-link-icoon. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Verantwoordelijkheid ouders /begeleiding

U bent als ouder en of verzorger te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek en de begeleiding van uw kind(eren). Wanneer het begeleiden van uw kind door u als ouder of verzorger onmogelijk is, dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zou leiden, kan uw kind in aanmerking komen voor taxivervoer.

Gedrag

Als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind in de (taxi)bus. U moet uw kind(eren) instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. In de informatiebrochure van de vervoerder staat verwoord wat er wordt verwacht van de leerling die vervoerd wordt. Is er toch sprake van overlast dan wordt er een protocol toegepast.

Vervoer tijdens of na schooltijd

De gemeente heeft de zorgplicht voor het vervoer tussen huis en school en terug. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vervoer naar naschoolse activiteiten, buitenschoolse opvang, een oppasadres, of medische behandeling, etc. Hiervoor is het leerlingenvervoer niet bedoeld.

Als uw kind ziek wordt of om een andere reden niet op school kan blijven tot het einde van de schooldag, dan bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer. Het is niet mogelijk tussentijds een taxi in te zetten.

Eigen vervoer

Als ouders hun kind zelf willen brengen en halen, moeten ze toestemming vragen aan de gemeente. Dit kan voordeliger zijn voor de gemeente. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer en er nog plaats beschikbaar is in een busje dat toch al rijdt.