Leerlingenvervoer Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Ook informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

Vervoersverklaring

Kinderen ouder dan 11 jaar hebben een speciaal formulier nodig om met de bus naar school te kunnen. De school kan dit formulier voor je invullen.

Co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, waarbij uw kind in twee verschillende gemeenten verblijft moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Inkomensverklaring / eigen bijdrage

Voor leerlingen die een vervoersvergoeding of aangepast vervoer krijgen vanuit het leerlingenvervoer en die naar een SBO school, een school voor hoogbegaafde kinderen of een school op basis van geloof of levensovertuiging gaan kan een eigen bijdrage worden gevraagd. De eigen bijdrage voor het jaar 2024/2025 bedraagt € 740,-. Dit bedrag kan in termijnen worden betaald.

Een eigen bijdrage wordt niet in rekening gebracht als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig -en ook niet met begeleiding- met het openbaar vervoer kan reizen.

Is uw gezamenlijk inkomen lager dan het drempelbedrag? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voeg hiervoor wel een bewijs (inkomensverklaring) toe bij de aanvraag. Het drempel bedrag voor het schooljaar 2024/2025 is € 29.700,-. Er wordt dan gekeken naar het totale gezinsinkomen van 2022. Een inkomensverklaring kunt u online aanvragen (en uitprinten) via Mijn Belastingdienstexterne-link-icoon. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Verantwoordelijkheid ouders /begeleiding

U bent als ouder en of verzorger te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek en de begeleiding van uw kind(eren). Wanneer het begeleiden van uw kind door u als ouder of verzorger onmogelijk is, dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zou leiden, kan uw kind in aanmerking komen voor taxivervoer.

Gedrag

Als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind in de (taxi)bus. U moet uw kind(eren) instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. In de informatiebrochure van de vervoerder staat verwoord wat er wordt verwacht van de leerling die vervoerd wordt. Is er toch sprake van overlast dan wordt er een protocol toegepast.

Vervoer tijdens of na schooltijd

De gemeente heeft de zorgplicht voor het vervoer tussen huis en school en terug. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vervoer naar naschoolse activiteiten, buitenschoolse opvang, een oppasadres, of medische behandeling, etc. Hiervoor is het leerlingenvervoer niet bedoeld.

Als uw kind ziek wordt of om een andere reden niet op school kan blijven tot het einde van de schooldag, dan bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer. Het is niet mogelijk tussentijds een taxi in te zetten.

Eigen vervoer

Als ouders hun kind zelf willen brengen en halen, moeten ze toestemming vragen aan de gemeente. Dit kan voordeliger zijn voor de gemeente. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer en er nog plaats beschikbaar is in een busje dat toch al rijdt.