Leerlingenvervoer Speciaal Onderwijs (SO)

Leerlingen die een SO school bezoeken kunnen vanaf 4 jaar -en zolang er geen wijzigingen plaatsvinden- een meerjarenbeschikking krijgen tot en met 10 jaar.

Co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, waarbij uw kind in twee verschillende gemeenten verblijft moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Vervoersverklaring

Uw kind heeft een vervoersverklaring nodig vanaf 11 jaar. De school vult deze verklaring voor u in. 

Verantwoordelijkheid ouders /begeleiding

U bent als ouder en of verzorger te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek en de begeleiding van uw kind(eren). Wanneer het begeleiden van uw kind door u als ouder of verzorger onmogelijk is, dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zou leiden, kan uw kind in aanmerking komen voor taxivervoer.

Gedrag

Als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind in de (taxi)bus. U moet uw kind(eren) instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. In de informatiebrochure van de vervoerder staat verwoord wat er wordt verwacht van de leerling die vervoerd wordt. Is er toch sprake van overlast dan wordt er een protocol toegepast.

Vervoer tijdens of na schooltijd

De gemeente heeft de zorgplicht voor het vervoer tussen huis en school en terug. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vervoer naar naschoolse activiteiten, buitenschoolse opvang, een oppasadres, of medische behandeling, etc. Hiervoor is het leerlingenvervoer niet bedoeld.

Als uw kind ziek wordt of om een andere reden niet op school kan blijven tot het einde van de schooldag, dan bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer. Het is niet mogelijk tussentijds een taxi in te zetten.

Eigen vervoer

Als ouders hun kind zelf willen brengen en halen, moeten ze toestemming vragen aan de gemeente. Dit kan voordeliger zijn voor de gemeente. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer en er nog plaats beschikbaar is in een busje dat toch al rijdt.