youth-child iconLeerlingenvervoer Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VO/VSO)

Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Ook informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

Wat wordt er verstaan onder handicap/beperking?

Onder een “gehandicapte leerling” wordt (in de zin van de verordening) een leerling bedoeld, die vanwege zijn lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap in het geheel niet, of alleen met begeleiding van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Een leerling met een (tijdelijke) handicap, zoals een gebroken been of arm, komt dus niet in aanmerking voor een vervoersvoorziening.

Medische verklaring

Als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, heeft u een medische verklaring nodig om de aanvraag in te dienen. Deze verklaring kunt u opvragen bij de behandelend medische specialist, arts of fysiotherapeut van uw kind (geen huisarts). Een gemotiveerde verklaring is verplicht om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer.

 

  • Informatie waaruit blijkt dat de leerling gezien zijn of haar structurele lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte niet in staat is zelfstandig of met begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen.
  • Informatie waaruit blijkt dat de leerling niet in staat is om met begeleiding te reizen met openbaar vervoer of fiets.
  • Informatie of de leerling op termijn in staat is om zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Zo ja, wat is hiervoor nodig?

Indien nodig kan worden aangegeven waar tijdens het vervoer van de leerling rekening mee gehouden moet worden. Bij twijfel of een onvoldoende gemotiveerde verklaring kan de gemeente uw kind laten oproepen voor een onafhankelijke keuring bij bijvoorbeeld de GGD arts.

Stage

Stage valt onder het leerlingenvervoer, als de stage onderdeel is van het onderwijsprogramma. Leerlingen lopen stage om zich voor te bereiden op deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met dit als achtergrond wordt verwacht van de leerling, de ouder/verzorger, maar ook van de school dat de maximaal mogelijke zelfstandigheid in het reizen naar het stageadres wordt nagestreefd.

Is de stage onderdeel van het onderwijsprogramma dan komt de leerling mogelijk in aanmerking voor vervoer. Hiervoor moet de aanvraag voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Een verzoek om vervoer moet vergezeld gaan van een stage-overeenkomst. Hierin is onder meer beschreven met welk doel de leerling stage loopt, wat de werkzaamheden zijn en voor welke periode de stage is afgesproken.
  • De stageplaats moet zo dicht mogelijk bij de woning of op de route tussen de woning en de school liggen. Hierdoor is de reistijd voor de leerling beperkt en wordt de maatschappelijke betrokkenheid met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vergroot. Wordt hier van afgeweken, dan wordt bekostiging van vervoer naar een stageplaats alleen toegekend als de school deze keuze goed motiveert.

Vervoer vindt uitsluitend plaats op vaste uren in de ochtend en middag, aansluitend aan de schooltijden zoals vermeld in de schoolgids. Stage-vervoer tijdens weekenden of schoolvakanties wordt niet bekostigd.

Co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, waarbij uw kind in twee verschillende gemeenten verblijft moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Vervoer

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen. De leerlingen worden vanaf een centrale opstapplaats met de taxi of bus vervoerd. De leerlingen worden dus niet thuis voor de deur opgehaald, maar zij dienen zich, al dan niet onder begeleiding van de ouder/verzorger, te begeven naar de door de gemeente aangewezen opstapplaats. Niet alle leerlingen kunnen vervoerd worden vanaf de opstapplek. Te denken valt dan aan leerlingen die rolstoelgebonden zijn of die om medische redenen niet naar een opstapplaats kunnen. Als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind in de (taxi)bus. U moet uw kind(eren) instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. In de informatiebrochure van de vervoerder staat verwoord wat er wordt verwacht van de leerling die vervoerd wordt. Is er toch sprake van overlast dan wordt er een protocol toegepast.

Vervoer tijdens en na schooltijd

De gemeente heeft de zorgplicht voor het vervoer tussen huis en school en terug. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vervoer naar naschoolse activiteiten, buitenschoolse opvang, een oppasadres, of medische behandeling, etc. Hiervoor is het leerlingenvervoer niet bedoeld.

Als uw kind ziek wordt of om een andere reden niet op school kan blijven tot het einde van de schooldag, dan bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer. Het is niet mogelijk tussentijds een taxi in te zetten.

Eigen vervoer

Als u uw kind zelf wenst te (laten) vervoeren, is toestemming van het college nodig. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer en er nog plaats beschikbaar is in een busje dat toch al rijdt.