Levenloos geboren kind

Is uw kindje levenloos ter wereld gekomen? Dan kunt u een 'akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Dit is een officiële erkenning dat uw kind is geboren. Sinds 3 februari 2019 is het ook mogelijk om kinderen die levenloos geboren zijn te laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Akte opmaken

Om uw kind te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen, is een akte nodig. Als uw kind levenloos ter wereld is gekomen, is dat een 'akte van geboorte (levenloos)'. Hebt u deze akte of weet u dat deze akte is opgemaakt? Dan hoeft u de tekst hieronder niet te lezen.

Als er geen akte is of als u dat niet zeker weet

Als er nog geen akte is, dan moet die worden gemaakt. Als u niet weet of er een akte is, dan moet dat voor u worden uitgezocht. Alleen de gemeente waar uw kind ter wereld is gekomen, kan dat doen.

 • Is uw kind­ in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geboren, maak dan een afspraak. 
 • Woont u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, maar is uw kind­ in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land ge­bo­ren? Neem dan con­tact op met die an­de­re ge­meen­te. Zo­dra u de akte hebt, kunt u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een af­spraak ma­ken voor stap 2: uw kind­ re­gi­stre­ren in de BRP.

Beide ouders moeten toestemming geven voor de akte

Als de akte nog moet worden gemaakt, dan moet u daar als ouders allebei toestemming voor geven. Dit geldt alleen als uw kind bij de geboorte volgens de wet 2 ouders had. Dat is het geval als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had op het moment van de geboorte, of als de andere ouder het kind voor de geboorte al had erkend.

Over de akte

Als uw kind levenloos ter wereld gekomen is, maakt de burgerlijke stand een 'akte van geboorte (levenloos)' op. Het maakt geen verschil of uw kind na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van u en uw partner. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.

Dit moet u meenemen naar de afspraak

Documenten waaruit blijkt dat uw kind levenloos ter wereld is gekomen, zoals:

 • een ver­kla­ring van een arts, zie­ken­huis of ver­los­kun­di­ge
 • een over­lij­dens­ad­ver­ten­tie of in­for­ma­tie over de be­gra­fe­nis of cre­ma­tie
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf (pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs)
 • even­tu­eel uw trouw­boek­je zo­dat uw kind­ daar­in kan wor­den bij­ge­schre­ven
 • schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de an­de­re ou­der voor het op­ma­ken van een akte. Dit is al­leen no­dig als de akte nog moet wor­den ge­maakt.
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de an­de­re ou­der. Dit is al­leen no­dig als de akte nog moet wor­den ge­maakt.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerpexterne-link-icoon.

Uw levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen

U kunt uw pasgeboren, levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont.

Zo werkt het

 • U plant een afspraak met de gemeente. 

Dit moet u meenemen naar de afspraak

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf (pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs)
 • als uw kind­ niet in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ge­bo­ren is: de akte van ge­boor­te (le­ven­loos). Dit is niet ver­plicht, maar wij kun­nen de re­gi­stra­tie dan snel­ler voor u in orde ma­ken.

Nog geen akte?

Als er nog geen akte is opgemaakt van uw kind, zijn er meer documenten nodig. Kijk hiervoor bij Akte opmaken. 

Goed om te weten

 • Het is niet ver­plicht om het kind­ bij uw per­soons­ge­ge­vens te la­ten op­ne­men. U kiest zelf of u dit wilt.
 • Deze keu­ze is per­soon­lijk. U doet voor uzelf een ver­zoek om het kind­ toe te voe­gen aan uw per­soons­ge­ge­vens. Wil de an­de­re ou­der dit ook, dan moet de an­de­re ou­der zelf ook een ver­zoek doen. Dit kan niet online maar al­leen per­soon­lijk. 
 • U kunt uw keu­ze al­tijd weer wij­zi­gen.
 • Als u niet in Ne­der­land woon­de en hier niet in­ge­schre­ven stond toen uw kind­je werd ge­bo­ren, kunt u uw kind niet in de BRP re­gi­stre­ren.
 • Als u sinds 1 ok­to­ber 1994 niet meer in Ne­der­land ge­woond hebt, kunt u uw kind­ niet in de BRP re­gi­stre­ren. Uw per­soons­ge­ge­vens zit­ten dan niet in de BRP, dus uw kind kan daar ook niet aan toe­ge­voegd wor­den.

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kind wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u uw kind op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie mee. Ook ziet u uw kind als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerpexterne-link-icoon.

Hoe lang duurt de registratie?

Dat verschilt per situatie. In sommige gevallen kunnen wij uw kind meteen tijdens de afspraak in de Basisregistratie Personen zetten. Bijvoorbeeld als u de akte van geboorte (levenloos) meeneemt naar de afspraak, of als de akte al in het systeem staat.

Vaak kunnen wij uw kind niet gelijk inschrijven. Bijvoorbeeld in deze gevallen:

 • Uw kind­ is vóór 1985 ge­bo­ren.
 • U weet niet of er ooit een akte is op­ge­maakt.
 • In de akte staan niet de voor­na­men van uw kind­.
 • In de akte staat niet of uw kind­ een jon­ge­tje of een meis­je was.

Als wij uw kind niet direct kunnen inschrijven, dan gaan wij voor u op zoek. Dat duurt soms een paar dagen en soms een paar weken.

Andere gemeente

Als uw kind in een andere gemeente is geboren, dan moet u ook rekening houden met de verwerkingstijd van die gemeente.

MijnOverheid

Als de gemeente uw kind heeft geregistreerd in de BRP, duurt het nog 2 tot 3 dagen voordat u dit ziet in MijnOverheid.

Kosten

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van uw kind in de Basisregistratie Personen is gratis.

U kunt een kopie van de akte aanvragen. Dat kost € 15,70.

De akte zelf blijft eigendom van de gemeente.

U kunt ook een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen. Dit krijgt u na de registratie gratis mee. Als u het uittreksel op een later moment aanvraagt, betaalt u € 15,70.