Nieuwbouw school De Brug

Samen met het schoolbestuur (SPCO Groene Hart), Stichting Wierickehuis, TAP, Stichting Welzijn & Sport en dorpsteam WIN is in de afgelopen jaren gekeken naar de locatie en de voorzieningen van school De Brug. Om tot de beste beslissing te komen zijn ook de speelweekorganisatie, tennisvereniging, ijsvereniging, Oranjevereniging en de gebruikers van het Wierickehuis geraadpleegd. Nieuwbouw van de school, samen met peuter- en buitenschoolse opvang in combinatie met een nieuwe gymzaal in De Wijde Wiericke bleek voor alle partijen de beste optie. Het is de meest verkeersveilige optie en het naastgelegen speelveld zorgt, samen met het schoolplein, voor extra speel- en beweegmogelijkheden.

IKC (Integraal KindCentrum)

In Nieuwerbrug zijn de buitenschoolse- en peuteropvang al sinds circa 5 jaar tot volle tevredenheid onder één dak gehuisvest. De gemeente heeft de ambitie om voor de kinderen een doorlopende leerlijn aan te bieden. Dit zorgt voor een soepele overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang waarbij gewerkt wordt met één pedagogische visie. Voor de nieuwbouw van school De Brug is gekozen voor het samen leren en samenwerken onder één dak, in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Ook voor de gymzaal is gekozen voor nieuwbouw in De Weide Wiericke en die te combineren met de school en de kinderopvang. Op deze manier zitten onderwijs, opvang en bewegingsonderwijs weer op één locatie én onder één dak. Naast het schoolbestuur zien ook de ijsclub, speelweekorganisatie en de toneelvereniging dit als een mooie combinatie, kijkend naar hun eigen activiteiten.

Vervolg traject School en gymzaal

Het schoolbestuur en de gemeente werken samen aan een programma van eisen voor de nieuwbouw en gaan een architect inschakelen om te komen tot een nieuwbouwplan. Voor de kinderopvang wordt net als in de bestaande situatie samengewerkt met Kind & Co en voor de nieuwbouw van de gymzaal wordt samengewerkt met Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. Bij het werk aan het programma van eisen zullen weer diverse partijen uit Nieuwerbrug betrokken worden. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2023 van start gaat en dat de school in 2024 open gaat.

Voornemen tot verhuur 

De gemeente heeft het voornemen om een (1) ruimte in de nieuwbouw van het IKC (Integraal Kindcentrum) De Brug aan de Brandschouwer 2 te Nieuwerbrug (voorlopig adres) te verhuren aan Kind & Co Ludens zodra de nieuwbouw van de school gereed is (naar verwachting per 1 november 2024). 

Omdat School De Brug sinds 2015 al in dagdelen onderverhuurt aan Kind & Co Ludens, heeft de gemeente het voornemen deze ruimte vanaf 1 november 2024 te verhuren aan Kind & Co Ludens ten behoeve (van het behoud) van een peuterspeelzaal in de buurt.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft op 17 augustus 2020 een Samenwerkingsovereenkomst getekend met het schoolbestuur van IKC De Brug, te weten SPCO Groene Hart te Woerden. Deze Samenwerkingsovereenkomst is getekend door het college van B&W en hierin is Kind & Co Ludens als preferente partner opgenomen. E.e.a. is na te lezen in Raadsinformatiebrief 26 uit 2022.

Het bovenstaande betekent dat de gemeente van mening is dat op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria Kind & Co Ludens de enige serieuze gegadigde is, die in aanmerking komt voor de huur van de ruimte in het IKC De Brug. De gemeente wordt hierin ook gesteund door jurisprudentie inzake het Didam-arrest.

De gemeente zal na een wachttijd van twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen met Kind & Co Ludens een huurovereenkomst aan te gaan. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke projectleider van het team Projecten Gebiedsontwikkeling via 0172-522522.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met het voornemen tot verhuur van de voor omschreven ruimtes dan dient u als belanghebbende uiterlijk binnen twintig kalenderdagen na publicatie een reactie te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

Indien geen reactie wordt ontvangen binnen de gestelde termijn dan vervalt het recht tegen de voorgenomen verhuur van de ruimte op te komen en/of daarop enige vorm van schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de potentiële huurder zouden onredelijk worden benadeeld als na voornoemde termijn alsnog tegen het voornemen en het aangaan van de huurovereenkomst wordt opgekomen.

Met de publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudie Hoogerland, bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.