default iconOntwerpbestemmingsplan Dammekant – Burg. Kremerweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 21 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Dammekant – Burg. Kremerweg’, ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een kantoor mogelijk gemaakt alsmede 40 sociale huurappartementen voor jongeren. Het plangebied is gelegen in het noordoostelijke kwadrant van de rotonde Dammekant-Burgemeester Kremerweg.

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing aangezien er meer dan 11 woningen zijn gepland.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 21-12-2023 tot en met woensdag 31-1-2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.DammekantRotonde-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan Dammekant-Burg. Kremerweg);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bekendmaking Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van plan om het volgende te besluiten:

Hogere geluidswaarden vast te stellen voor het plan aan de Burg. Kremerweg/ Dammekant te Bodegraven.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 21-12-2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00018651.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voor zes weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Dat kan op drie manieren:

  1. Per post: een brief kan worden gestuurd naar het adres van Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda.
  2. Mondeling: voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000).
  3. Per e-mail: de zienswijzen kunnen worden gemaild naar info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.