default iconOpnieuw vastgesteld bestemmingsplan ‘Noordzijde ten oosten van 116c, Bodegraven’

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 24 januari 2024 het bestemmingsplan ‘Noordzijde ten oosten van 116c, Bodegraven’ [NL.IMRO.1901.BPnoordzijde116c-BP81] opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 27 september 2023 met nummer 202107261/1/R3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 30 september 2021.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Ter inzage

Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan ‘Noordzijde ten oosten van 116 c, Bodegraven’ ligt van 8 februari tot en met 20 maart 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:  

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID NL.IMRO.1901.BPnoordzijde116c-BP81;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: Bodegraven-Reeuwijk/bestemmingsplannen > opnieuw vastgesteld bestemmingsplan ‘Noordzijde ten oosten van 116c, Bodegraven’; 
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 30 september 2021vastgestelde bestemmingsplan. 

In de regels hebben wijzigingen plaatsgevonden aan artikel 3.1: 

  • Aan artikel 3.1. onder b is voor de tekst ‘kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis de volgende tekst toegevoegd: ‘niet-publieksgerichte’;
  • Het artikel 3.1, onder b, sub 4: ‘de activiteit geen onevenredige afbreuk doet aan het woon-en leefmilieu in de omgeving’, is verwijderd;  
  • Artikel 3.1, onder b, sub 5 is vernummerd tot sub 4.

Instellen van beroep

Tegen het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, of te wel op 9 februari 2024. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.