Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14’ in Waarder

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 25 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14’ in Waarder [ NL.IMRO.1901.PoortvanWaarder-BP81] opnieuw heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is opnieuw vastgesteld waarbij is tegemoetgekomen aan het enige ingediende beroep. De ter visielegging van het bestemmingsplan is eerder gepubliceerd op 24 april 2024. De aanpassingen op basis van het raadsbesluit zijn daarin niet correct verwerkt.

Ter inzage

Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan ligt van 10 mei 2024  tot en met  20 juni 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:  

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID NL.IMRO.1901.PoortvanWaarder-BP81;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: Bodegraven-Reeuwijk/bestemmingsplannen > opnieuw vastgesteld bestemmingsplan ‘Poort van Waarder en Dorp 14’ in Waarder; 
  • op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 25 oktober 2023 vastgestelde bestemmingsplan: 

- het schrappen van de artikelen 3.4.1. (ten aanzien van de mogelijkheid voor zelfstandige horeca) en 5.5 (ten aanzien van de mogelijkheid 4 extra laadpalen te realiseren binnen de functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – laadstation);

- het aanpassen van de situering van het bouwvlak met de bestemming ‘detailhandel’.

Instellen van beroep

Tegen het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, of te wel op 11 mei 2024. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.