default iconVerleende omgevingsvergunning – Bodegraven, Hazekade (A 870)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij bij besluit van 20 november 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning maakt het plaatsen van een kleine windmolen aan Hazekade (A 870) te Bodegraven mogelijk. Het gaat om de volgende activiteiten: 

  • het bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo) en
  • het gebruik van bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo). 

Ter inzage 

De verleende omgevingsvergunning ligt van donderdag 7 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage: 

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.windmolenHazekade2-AB80; 
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Verleende omgevingsvergunning Hazekade A 870, Bodegraven); 
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven. 

De bronbestanden van de omgevingsvergunning zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl. 

Beroep 

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop de omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 8 december 2023 en eindigt op donderdag 18 januari 2024. 

Het beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 

Inwerkingtreding  

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 19 januari 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.