Welstandsnota

Waarom is er een welstandsnota?

In de welstandsnota staan de regels die er voor zorgen dat (nieuwe) gebouwen of objecten binnen de omgeving passen. Aan de hand van deze nota toetst de dorpsbouwmeester of ingediende bouwplannen en –initiatieven bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk passend zijn in de omgeving.

De welstandsnota van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is onderverdeeld in meerdere welstandsgebieden; (historische) dorpskernen, landelijk gebied, Plassengebied, woongebieden en bedrijventerreinen. Per gebied zijn welstandscriteria opgesteld met het daarbij behorende beoordelingsniveau. Er zijn drie beoordelingsniveaus: ‘bijzonder’, ‘gewoon’ en ‘soepel’. Bij ‘soepel’ wordt veel ruimte geboden voor bouwen en verbouwen (bijvoorbeeld in woonwijken en bedrijventerreinen). Bij gebieden met het niveau ‘bijzonder’, zoals historische kernen en het Plassengebied, ligt de nadruk op het behoud van het aanwezige beeld.

Bijgaand de welstandsnota (inwerkingtreden 15 augustus 2017).