Woningbouwprojecten

Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Starters op de woningmarkt, maar ook mensen die bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen. Het college geeft dan ook prioriteit aan het versnellen van woningbouw. We willen de productie opvoeren, passend bij de dorpen, om onze gemeente vitaal te houden. Er zijn veel woningbouwontwikkelingen in de verschillende dorpen, zoals u ziet op onderstaande kaart. Als u daar klikt op de gele woningbouwprojecten, vindt u meer informatie over dat plan. Houd de CTRL-toets ingedrukt om door de kaart te scrollen en in te zoomen.

Woningbouwprojecten in Bodegraven-Reeuwijk

Status van de projecten

Bij sommige woningbouwontwikkelingen worden de huizen al bijna opgeleverd, andere zijn nog niet verder dan een idee. De projecten doorlopen verschillende fases. Ook die zijn terug te zien bij de projecten in bovengenoemde kaart.

Woningbouwfases
  • Initiatieffase - er is een idee voor een plek maar gemeente en eigenaar of ontwikkelaar werken nog niet samen
  • Planfase – ontwikkelaar en gemeente maken samen een haalbaar plan
  • Voorbereidingsfase – uitwerking van het plan, met als resultaat een bestemmingsplan, omgevingsvergunning en verkoop
  • Feitelijke bouwfase – van start tot voltooiing van de bouw van de huizen en de openbare ruimte

Soms duurt het lang voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Er zijn aandachtspunten waar de gemeente zelf aan kan werken, of de grondeigenaar of de projectontwikkelaar. Vaak gaat het ook om vertragende omstandigheden die lastig zijn te beïnvloeden. Het is maar zelden dat er voor een woningbouwontwikkeling echt ‘niets gebeurt’.

Woningbouwbeinvloeders

Nieuws

Even geleden ondertekenden wethouder Dirk-Jan Knol en de directie van Pastoriestaete B.V. een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 35 royale, duurzame appartementen met eigen parkeerplaats in het centrum van Bodegraven.

In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd die tussen de gemeente en de ontwikkelaar zijn gemaakt. 

Veel Bodegravers wachten al geruime tijd op de plannen. De lange doorlooptijd van de procedures komt voort uit de zorgvuldigheid die voor een dergelijke ontwikkeling in het historisch centrum nodig is.

Met het plan wil A. Burggraaff sr. iets moois en blijvends realiseren op de plek waar generaties lang door de familie werd gewoond en gewerkt. Planresult Rijnland uit Bodegraven begeleidt de ontwikkeling van het project en voert het integrale projectmanagement. In afstemming met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Pastoriestaete ontworpen door pmARCHITECT om comfortabel en toekomstbestendig wonen in het historische centrum van Bodegraven mogelijk te maken, met nieuwbouw die zich voegt naar de omgeving en de geschiedenis van de locatie. 

De gedachte hierbij is dat veel Bodegravers van middelbare en hogere leeftijd in Bodegraven willen blijven. En vanuit overheidsperspectief wordt zo lang mogelijk thuis wonen bevorderd. Maar tegelijk is er weinig royale, goed gesitueerde en toekomstbestendige woonruimte beschikbaar. Daarmee stagneert ook de doorstroming vanuit de bestaande woningmarkt. Met de realisatie van Pastoriestaete willen de gemeente en de Pastoriestaete B.V. bijdragen aan het  op gang brengen van die overstap. De appartementen zijn voor de doelgroep 55+. Parkeren voor bewoners en bezoekers gebeurt in de parkeergarage onder het gebouw. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst is de realisatie van dit project weer een grote stap dichterbij gekomen.

Met de recente oplevering van 50 koopwoningen en van de huurwoningen in het Parckweide project, komt er deze zomer een einde aan het ontwikkelproject Weideveld I. Het is één van de grootste uitbreidingen ooit in Bodegraven, met in totaal ongeveer 850 woningen. Tegelijkertijd met deze woningen is ook de openbare ruimte aangelegd. Zo zijn er kleinere speelplekken gemaakt, verdeeld over de wijk. In het centrum van de wijk is een park aangelegd met onder andere een veel gebruikte voetbalkooi.

Weideveld is een wijk waar het prettig wonen is, maar waar we voor toekomstige ontwikkelingen ook van kunnen leren. De noodzaak en het besef om rekening te houden met het veranderende klimaat is sinds de start van de bouw van Weideveld in 2012 fors toegenomen. We hebben geleerd dat we toekomstige bouwprojecten in onze gemeente ‘groener’ in willen richten, om warmte- en wateroverlast nog meer tegen te gaan. Dat gaan we bijvoorbeeld doen in het toekomstige, nog oostelijk van Weideveld I te bouwen Weideveld II, waar we ruim 200 woningen willen gaan bouwen.

Voor de voormalige Welkoop-locatie in Bodegraven hebben Looye Projecten BV en VABO Ontwikkeling BV het plan Molen-Wieck ontwikkeld. Er komen korte rijtjes woningen met een uitstraling die goed past in dit deel van het dorp. Het plan bestaat uit 10 drielaagse koopwoningen en 17 huurwoningen met één verdieping. De woningen krijgen een groen dak, zonnepanelen en/of een groene gevel. Daarnaast komen er ook 51 parkeerplekken; tussen de woningen 19 stuks, bij het rioolgemaal 29 en langs de Overtocht zijn al eerder 3 extra parkeerplaatsen aangelegd.

De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels doorlopen en ook de omgevingsvergunning voor het bouwen is in het vorig najaar verleend. 

Wat is de stand van zaken nu? Projectontwikkelaar Rob Looye is blij dat er op korte termijn gebouwd kan worden. ”Dit stukje Bodegraven is lange tijd geen reclame geweest voor het dorp, maar met dit plan draaien we dat volledig om. Bodegraven wordt weer een stukje mooier!”

“We zijn nu druk bezig met het voorbereiden van de bouw,” vertelt  Ad Kaasjager als verantwoordelijke voor de realisatie van het bouwplan. Eind vorig jaar is het perceel opgeruimd en er is een nieuw bouwhek geplaatst. Het restant van de bestaande kas moet worden gesloopt en we gaan het perceel bouwrijp maken.” 

“Eind januari zijn we gestart met de verkoop van de 10 koopwoningen,” gaat Rob Looye weer verder. “Momenteel zijn alle woningen toegewezen, maar ervaring leert dat er vaak ook weer ‘kopers’ afvallen. Dus het aanmelden of interesse kenbaar maken bij de makelaar heeft altijd zin.”

Meer informatie vindt u op www.molen-wieck.nlexterne-link-icoon

Op het voormalige Versluys-terrein aan de Overtocht in Bodegraven ontwikkelt Thunnissen 17 sociale (huur)appartementen en 4 woningen bedoeld voor senioren die vooral op de begane grond willen wonen, 8 wat duurdere appartementen, 9 beter betaalbare rijtjeshuizen en 29 woningen met een eigen tuin, waaronder starterswoningen. Daarbij nog 18 extra parkeerplaatsen om de parkeerdruk in de omgeving te verminderen.

Het proces om te komen tot de daadwerkelijke start van de bouw loopt voorspoedig. De welstandscommissie is tevreden met het plan. Eind 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd die nodig is om te kunnen starten met de bouw voor de eengezinswoningen. 

De omgevingsvergunning voor de appartementen volgt als er afspraken zijn gemaakt met de woningbouwcorporatie. De gemeente en Thunnissen werken op dit moment aan de definitieve plannen en de uitwerking. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het plangebied, de sanering van de grond en de uitwerking met de nutspartijen. 

Ook ligt de focus de komende tijd op het bouw- en woonrijp maken, het informeren van de mensen in de buurt en de voorbereiding voor verkoop van de huizen.

Meer weten? Zie https://vlietkade-bodegraven.nl/externe-link-icoon

Op de locatie van de voormalige timmerfabriek van Van den Oudenrijn aan de Wilhelminastraat lijkt voor omwonenden al lange tijd niets te gebeuren. Het terrein is geen eigendom van de gemeente en het project om woningen te realiseren is een private ontwikkeling van Van den Oudenrijn. Zij hebben een plan voor het bouwen van 26 woningen. De gemeente is betrokken bij de procedurele kant van de ontwikkeling. Deze procedurele kant is inmiddels, na 15 jaar, afgerond. Het bestemmingplan is in september 2021 vastgesteld en de omgevingsvergunning is in januari 2023 verleend. Het wachten is nu dan ook tot Van den Oudenrijn gaat starten met de bouw. Dit is moeilijk door de gemeente te beïnvloeden. 

“Het moment dat we daadwerkelijk beginnen met het bouwen van woningen, is afhankelijk van de marktomstandigheden,” vertelt Rob van den Oudenrijn, directeur-grootaandeelhouder. “De prijzen van materialen zijn de afgelopen jaren helaas fors gestegen. We hopen dat de rentestand ook weer wat gunstiger wordt. En niet onbelangrijk: we zoeken nog naar voldoende personeel. We willen graag iets moois maken van het terrein waar onze familie het bedrijf lang geleden al is begonnen. 

In 1922 begon opa een kistenmakerij en timmerwerkplaats. Omdat dat al snel zo goed ging, verhuisde de fabriek in 1928 naar de Wilhelminastraat. Na verschillende uitbreidingen is de Wilhelminastraat ondertussen verlaten en is alles gevestigd in bedrijvenpark Rijnhoek. Als aannemer willen we ons achtergebleven terrein zelf ontwikkelen. 

De plannen liggen klaar. We hopen dat we deze zomer kunnen starten met de sloop van de gebouwen en de sanering van het terrein.

Impressietekeningen vindt u op www.vandenoudenrijn.nl/projecten/wilhelminastraat-bodegravenexterne-link-icoon.

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. Ze verhuren ruim 10.000 sociale huurwoningen in onder andere Bodegraven. Mozaïek Wonen bouwt ook: zo vergroot ze de beschikbaarheid van woningen voor huurders. “We willen dat onze woningen aansluiten bij de behoefte van de huurders en passend zijn voor de wijk. Dat draagt bij aan een sterke wijk waar het fijn is om te wonen,” vertelt Anne ter Steege, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen. 

“Een structurele oplossing voor het grote woningtekort? Het bouwen van meer goede en betaalbare woningen! Samen met gemeenten en ontwikkelaars kijken we hoe we hiervoor kunnen gaan. Zo wordt deze zomer Parckweide opgeleverd, een nieuwbouwproject van 32 appartementen en 17 eengezinswoningen in Weideveld in Bodegraven. De bouw is gestart in december 2022, maar het eerste idee was er al eerder. Er gaat altijd wat tijd overheen voordat mensen daadwerkelijk in hun nieuwbouwhuis kunnen trekken, maar we zijn heel blij dat het met Parckweide bijna zover is. Samen werken we aan sterke wijken!”

Kijk voor meer informatie over de nieuwbouwprojecten van Mozaïek Wonen op mozaiekwonen.nl/projectenexterne-link-icoon.

Heeft u vragen?

Mail naar gebiedsontwikkeling@bodegraven-reeuwijk.nl, met vermelding van de naam van het project waar u meer over wilt weten.