Bouwen, verbouwen of slopen

Moet ik een vergunning aanvragen?

Als u wilt bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen, kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. In sommige gevallen is bouwen zonder vergunning mogelijk. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Vul dan de vergunningscheckexterne-link-icoon in op het Omgevingsloket.

Let op: vooral bij activiteiten in het water is naast een vergunning van het waterschap vaak ook toestemming van de gemeente nodig.

De vergunningscheck geeft antwoord op basis van informatie zoals locatie, grootte, gebruik en andere kenmerken. Verzamel deze informatie van tevoren en houd deze bij de hand tijdens de check. De check duurt ongeveer vijf minuten per activiteit.

Hoe vraag ik de omgevingsvergunning aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning? Dan kunt u terecht bij Het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Vooroverleg

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plannen kunt u voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning een vooroverleg aanvragen. Eventuele knelpunten of bezwaren zijn dan mogelijk op te lossen voordat u een formele aanvraag indient. Zo zorgt u ervoor dat uw project aan de vereisten voldoet en dat de vergunningsprocedure sneller en soepeler verloopt. 

Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Het omgevingsloket is het digitale aanspreekpunt waar u al uw vergunningen en meldingen op het gebied van de fysieke leefomgeving kunt regelen.

Het vooroverleg is de eerste registratie en stap in het proces voorafgaande aan de vergunningaanvraag. Door de verkorte behandeltermijn voor alle aanvragen met de komst van de Omgevingswet, is het vooroverleg heel belangrijk. Het vooroverleg valt namelijk buiten die behandeltermijn.

Een succesvol vooroverleg moet uiteindelijk resulteren in een vlot vergunningenproces bij de complexe plannen. 

Omgevingsoverleg

U heeft een initiatief. Dit betreft vaak een bouwplan. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plannen kunt u voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning een vooroverleg aanvragen. Eventuele knelpunten of bezwaren zijn dan inzichtelijk voordat u een formele aanvraag indient. Hierdoor zorgt u ervoor zorgen dat uw project aan de vereisten voldoet en dat de vergunningsprocedure sneller en soepeler verloopt. 

Wat een standaard vooroverleg kost vindt u in de legesverordening Bodegraven-Reeuwijk, in artikel 2.4 externe-link-icoon

Indienen

Alle vooroverleggen worden ingediend via het omgevingsloket. Dit is een landelijke website waar u uw ruimtelijke initiatieven indient. Dit is de eerste stap in het proces en ook de eerste registratie van het plan. 
Heeft u vragen over het indienen van uw vooroverleg? 

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), telefonisch bereikbaar via 088 545 0000 of via het e-mailadres info@odmh.nl

ODMH

Een casemanager van de ODMH toetst in het vooroverleg uw initiatief aan het Omgevingsplan en andere relevante regelgeving. De casemanager is ook uw aanspreekpunt. 

Initiatieven die binnen de regels van het Omgevingsplan passen, handelt de ODMH zelfstandig af door een vergunning af te geven. Alle initiatieven die niet binnen het Omgevingsplan passen legt de ODMH voor aan de gemeente voor advies. 

Intaketafel

Op de intaketafel bespreken wij de afwijkende plannen die wij ontvangen van de ODMH. Kleine afwijkende plannen handelen wij direct intern af of overleggen we met één of twee andere disciplines. Denk hier bijvoorbeeld aan verkeer en groen. 

Het advies over het plan vullen wij in op een formulier van de ODMH. De ODMH koppelt vervolgens het advies (wel of geen medewerking aan het bouwplan) terug aan de initiatiefnemer. 

Omgevingstafel

Bij complexere plannen waar meerdere belangen spelen of waarbij de impact op de omgeving groot is, moeten meerdere vakdisciplines het plan beoordelen. Dit doen wij op de Omgevingstafel.

Eerst bepalen we of het initiatief wenselijk is. Dit is een integrale afweging tussen de verschillende disciplines binnen de gemeente. We kijken dan of het initiatief:

  • past het binnen de ambities van de gemeente of bijvoorbeeld in de toekomstvisie
  • past binnen het Collegeprogramma of het verlengde daarvan
  • iets is wat we nergens hebben opgeschreven maar waar we wel echt behoefte aan hebben

Ook kijken we of het plan prioriteit heeft en of er genoeg capaciteit beschikbaar is om het plan op te pakken. 

De uitkomsten van de Omgevingstafel vatten wij samen in een advies en leggen wij voor aan de portefeuillehouder. Samen met de wethouder bepalen wij of het advies ook moeten voorleggen aan het college en/of raad. 

Het definitieve advies of besluit koppelen wij terug aan de ODMH. Zij stellen u schriftelijk op de hoogte van het advies.

Participatie bij bouwplannen

Participatie bij bouwplannen is het proces waarbij de gemeenschap betrokken wordt bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven in hun omgeving. Door belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en goed naar hen te luisteren, kan een plan met meer draagkracht en acceptatie tot stand komen. Dit heeft ook als bijkomend voordeel dat het de bestuurlijke beslissing kan vergemakkelijken en versnellen. Door een goed participatieproces kunnen bezwaren achteraf voorkomen, wat weer tijd- en kosten bespaart. 

Om initiatiefnemers een handje te helpen met participatie is de participatie leidraad 'Samen Bouwen' geschreven. De leidraad is bedoeld voor iedereen die in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk iets wil veranderen aan de fysieke leefomgeving. Dit kan variëren van een kleine schuur achter het huis tot een appartementencomplex met een zorgcentrum. De leidraad geeft handvatten voor het inrichten, uitvoeren en rapporteren van het participatieproces. Het is een handleiding voor initiatiefnemers met daarin de verplichtingen, denkrichtingen en hulpmiddelen voor participatie. Bekijk hieronder de participatie leidraad en zet hem in voor jouw project. 

Slopen

Voor het (gedeeltelijk) slopen van een pand of een woning moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit regelt u online op Omgevingsloket.nlexterne-link-icoon.

Asbest
Gaat u asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u in ieder geval een sloopmelding doen voor het verwijderen van asbest. Meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u op de pagina Asbest verwijderen