Kind erkennen

Erkenning kunt u regelen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Ieder kind moet apart worden erkend en de moeder moet altijd toestemming geven. Lees hier hoe het werkt.

Waarom erkennen?

Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moederexterne-link-icoon. Er zijn uitzonderingenexterne-link-icoon. Indien dit niet gewenst is, kan dit worden aangegeven bij de erkenning

Erkenning houdt in:

 • U krijgt een zorg- en op­voe­dings­plicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erf­recht.
 • Het kind kan bij de er­ken­ning uw ach­ter­naam krij­gen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag houdt in dat u samen belangrijke zaken voor uw kind regelt, zoals:

 • School­keu­ze
 • Me­di­sche be­slis­sin­gen
 • Voog­dij na over­lij­den
 • Pas­poort

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en krijgt u binnen deze relatie een kind, dan hebt u als man automatisch het juridisch vaderschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. Ook hebt u binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap allebei automatisch het ouderlijk gezag.

Erkenning bij geboorteaangifte

Afspraak maken

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet u voor de erkenning van een geboren kind persoonlijk langskomen bij de gemeente. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Goed om te weten:

 • Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig.
 • Bij de er­ken­ning van het eer­ste kind kiest u wel­ke ach­ter­naam het kind krijgt: die van de moe­der of van de er­ken­ner.
 • Ie­der kind moet apart wor­den er­kend. Dus ook een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie. Dat gaat niet au­to­ma­tisch.
 • De moe­der moet al­tijd toe­stem­ming ge­ven voor er­ken­ning. Ook bij een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie.

Voorwaarden

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U hebt toestemming van de biologische moeder om het kind te erkennen. Bij de erkenning van een 1e kind is de moeder ook zelf aanwezig.
 • Het kind is nog niet door iemand anders erkend. De moeder was op het moment van de geboorte niet met iemand anders getrouwd. Zij had op dat moment ook niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwantexterne-link-icoon van de moeder bent.

U moet meenemen:

 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de moe­der
 • als de moe­der schrif­te­lijk toe­stem­ming geeft: 

Hoe lang duurt het?


De erkenning kan niet altijd direct tijdens de afspraak in orde worden gemaakt. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Iemand machtigen niet mogelijk

Als erkenner moet u altijd zelf langskomen. Iemand anders kan de erkenning niet voor u doen, ook niet met een machtiging. Als de moeder of de erkenner écht niet kunnen langskomen kunt u aan het loket van burgerzaken informatie krijgen over een mogelijke oplossing.

Achternaam kiezen

Wilt u meer informatie over de regels en het kiezen van een achternaam, ga dan naar de pagina Keuze van de achternaam

Kosten

Het erkennen van een kind bij de gemeente is gratis. Ook een notaris mag een erkenningsakte opmaken. Bij een notaris kost erkenning wel geld.

Erkenning vóór de geboorte

Ongetrouwde ouders kunnen hun kind al voor de geboorte laten erkennen door de vader of duomoeder. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'.

Afspraak maken

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet u voor de erkenning van een ongeboren kind persoonlijk langskomen bij de gemeente. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Hoe werkt het?

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk controleert uw gegevens. Bijvoorbeeld of u niet met iemand anders bent getrouwd. Daarna maakt de gemeente de 'akte van erkenning van een ongeboren vrucht' op. De moeder zet haar handtekening om toestemming te geven voor de erkenning. Als het kindje wordt geboren, is de erkenner de juridische ouder.

Wat is het voordeel?

Het voor­deel van er­ken­ning tij­dens de zwan­ger­schap: het kind heeft ju­ri­disch ge­zien met­een twee ou­ders, ook als er voor de ge­boor­te­aan­gif­te iets ge­beurt met de per­soon die het kind heeft er­kend. Daar­om ad­vi­se­ren wij u om deze op­tie te kie­zen. Ook bij een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie.

Wat neemt u mee?

 • Uw identiteitsbewijs.

 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de moeder mee.

Let op! 

 • Bij de erkenning van een eerste kind moet de moeder bij de afspraak aanwezig zijn. De erkenning kan al vanaf het begin van de zwangerschap.
 • Bij een twee­de of vol­gend kind geldt: de moe­der moet op­nieuw toe­stem­ming ge­ven. Dat kan schrif­te­lijk. Een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het eer­ste kind.

Erkenning na geboorteaangifte

Afspraak maken

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet u voor de erkenning van een (ouder) kind persoonlijk langskomen bij de gemeente. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Wat u moet meenemen?

 • Als het kind jon­ger is dan 12 jaar:
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf en de moe­der
  • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der. De moe­der moet per­soon­lijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
 • Als het kind tus­sen de 12 en 16 jaar oud is:
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf, de moe­der en het kind
  • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der en het kind. Vraag hiervoor het formulier toestemming moeder tot erkenning op. Let op: de moe­der moet per­soon­lijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner  krijgt.
 • Als het kind 16 jaar of ou­der is:
  • het kind zelf. Hij of zij moet kie­zen wat zijn/​haar ach­ter­naam wordt.
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van uzelf en het kind
  • per­soon­lij­ke toe­stem­ming van het kind. De moe­der hoeft geen toe­stem­ming meer te ge­ven als het kind 16 jaar of ou­der is.

Kind woont in buitenland of is daar geboren

Er kunnen meer documenten nodig zijn als uw kind in het buitenland is geboren, of als moeder en kind in het buitenland wonen. Maak hiervoor een afspraak. U krijgt dan advies op maat.

Advies: Doe erkenning in de geboorte gemeente, voor snellere afhandeling

Voorwaarden

De erkenner hoeft niet de biologische ouder te zijn. Voor erkenning gelden de volgende voorwaarden:

 • De er­ken­ner moet mi­ni­maal 16 jaar oud zijn.
 • Als het kind ou­der is dan 12 jaar, moet het kind zelf ook toe­stem­ming ge­ven voor de er­ken­ning.
 • Als het kind jon­ger is dan 16 jaar, moet de moe­der toe­stem­ming ge­ven voor de er­ken­ning.

Hoe lang duurt het?

De erkenning kan niet altijd direct tijdens de afspraak in orde worden gemaakt. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. 

Iemand machtigen niet mogelijk

Als erkenner moet u altijd zelf langskomen. Iemand anders kan de erkenning niet voor u doen, ook niet met een machtiging. Als de moeder of de erkenner écht niet kunnen langskomen kunt u aan het loket van burgerzaken informatie krijgen over een mogelijke oplossing.


Ingangsdatum erkenning

Erkent u een kind na de geboorte, dan geldt de erkenning vanaf de datum dat u het kind erkent en niet vanaf de geboorte. Let op: uw naam staat in dit geval op pagina twee van de geboorteakte. De gemeente voegt de erkenning namelijk pas later aan de geboorteakte toe.

Kosten

Het erkennen van een kind bij de gemeente is gratis. Ook een notaris in Nederland mag een erkenningsakte opmaken. Bij een notaris kost erkenning wel geld.