build-reside iconOmgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 

Eén wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang. 

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw eigen omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, bouwhoogte of veiligheidseisen. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met omgevingstafels, om initiatieven zo goed en snel mogelijk te beoordelen. Ook participatie speelt een belangrijke rol onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat buurtbewoners goed worden betrokken bij nieuwe grote ontwikkelingen. 

1 januari 2024 treedt de omgevingswet officieel in werking. Heeft u nu al een idee? Bijvoorbeeld: met uw buren in eigen energieopwekking voorzien of uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte. Dan kunt u het best een vooroverleg indienen. Wij toetsen uw plan aan de regels, beoordelen uw verzoek en passen daar waar nodig maatwerk toe. Bent u benieuwd welke gevolgen de nieuwe wet voor uw plan heeft? 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Onze omgeving maken we samen. We hebben veel regels over onze leefomgeving, waardoor goede initiatieven vaak lastig van de grond komen. Al die regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 januari 2024 treedt de omgevingswet officieel in werking en kunnen we nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken, door bijvoorbeeld de vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het omgevingsplan

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw eigen omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, bouwhoogte of veiligheidseisen. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met omgevingstafels, om initiatieven zo goed en snel mogelijk te beoordelen. Ook participatie speelt een belangrijke rol onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat buurtbewoners goed worden betrokken bij nieuwe grote ontwikkelingen. 

Wanneer krijgt u te maken met de omgevingswet?

Tot 1 januari 2024 gelden de regels uit het bestemmingsplan. Daarna moet u zich houden aan de regels die in het omgevingsplan staan.

Alle verzoeken voor het in behandeling nemen van een concept ontwerp bestemmingsplan, die nu nog binnenkomen, beoordelen we per geval om te kijken of het nog mogelijk is om deze in  procedure te brengen  als het concept ontwerp bestemmingsplan compleet genoeg is en alle stukken erbij zitten. Initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan, en waarvoor geen concept ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden, moeten ook in deze tussenfase behandeld kunnen worden. Hoe dat gebeurt hangt af van de locatie en van de omvang van het initiatief. Er zijn 2 verschillende opties:

  • Optie 1: Aanvragen Omgevingsvergunning op basis van de Wabo
    In veel gevallen is een omgevingsvergunning op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht = huidig recht) mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Wabo vergunningen kunnen tot 31 december 2023 worden aangevraagd.
  • Optie 2: Aanvragen van een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
    Deze procedure is een informele voorbereiding van een vergunning op basis van de Omgevingswet. De formele aanvraag en de besluitvorming vinden plaats na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Deze optie is alleen te overwegen als optie 1: aanvragen Omgevingsvergunning op basis van de Wabo niet meer mogelijk is.

Invoering omgevingswet

Na 1 januari 2024 blijft het mogelijk om een vergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aan te vragen. Ook bestaat vanaf dat moment de mogelijkheid om het Omgevingsplan (gedeeltelijk) te wijzigen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of door te bellen naar: 0172 - 522 522