default iconOntheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied

Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur

Geslotenverklaring


In het Reeuwijks Plassengebied zijn op de volgende wegen geslotenverklaringen ingesteld:

a. Korssendijk in beide richtingen
b. Nieuwenbroeksedijk in westelijke richting (vanaf de Oukoopsedijk richting Hortemansdijk)
c. Platteweg in oostelijke richting
d. Ree (het gedeelte tussen de Korssendijk en de Zoetendijk) in beide richtingen
e. Twaalfmorgen in oostelijke richting (vanaf de Vlietdijk richting Oukoopsedijk)
f. Vlietdijk in zuidelijke richting
g. Willenskade (het gedeelte tussen de Vlietdijk en de Achterwillenseweg) in zuidelijke richting
h. Zoetendijk (het gedeelte tussen de Ree en de ’s-Gravenbroekseweg) in beide richtingen.

Bovenstaande wegen zijn gesloten verklaard voor alle motorvoertuigen in de aangegeven richting(en) op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur.

Wie komen er voor een ontheffing in aanmerking?


Ontheffing wordt verleend:

  • Aan aanwonenden van wegen die vallen onder de geslotenverklaring Plassengebied. Zij moeten ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Er kunnen meer dan twee ontheffingen worden verleend indien naast de ouders tevens de thuiswonende kinderen een ontheffing aanvragen
  • Aan zomerhuisbewoners, met een maximum van twee ontheffingen per zomerwoning
  • Ambtshalve, met indien nodig beperkingen (huisartsen, artsen met dienst in het weekend, verloskundigen, fysiotherapeuten, storingsdiensten, etc.).

Voorwaarden voor het indienen van een ontheffingsaanvraag


De aanvraag kan uitsluitend plaatsvinden door het compleet invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dient een kopie van het kentekenbewijs van het desbetreffende voertuig te worden gevoegd.

Voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing


a. Ontheffing wordt verleend voor de kortst mogelijke route in het plassengebied, ook wanneer dit inhoudt dat men om moet rijden
b. Aan mensen met een stukje recreatiegrond wordt geen ontheffing verleend
c. Indien bewoners van de Ree een voorkeur hebben, mogen zij kiezen tussen de route ’s-Gravenbroekseweg-Zoetendijk-Ree en de route Platteweg-KorssendijkRee. Zij krijgen echter geen ontheffing voor beide routes
d. De ontheffing is geldig voor drie jaar vanaf de datum van uitgifte. De gemeente is bezig met het beleid. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de ontheffing tussentijds kan worden aangepast.
e. Op de wegen mag niet sneller worden gereden dan 30 km/uur
f. Op de wegen mag niet worden geparkeerd
g. Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd zo nodig dient te worden gestopt om het overige verkeer vrije doorgang te verlenen
h. De ontheffingskaart dient als legitimatie van de verleende ontheffing aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig te worden bevestigd.
i. Bij verkoop, vervanging e.d. van het motorvoertuig dient de ontheffingskaart te worden ingeleverd op het gemeentehuis
j. De houder van de ontheffing wordt erop gewezen dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is de ontheffing te allen tijde in te trekken, als de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Het college is daartoe ook bevoegd als de aan de ontheffing verbonden maatregelen daarvoor geen of niet afdoende oplossing bieden. Die maatregelen zijn:

  • Het wijzigen van de aan de ontheffing verbonden voorschriften
  • Het aan de ontheffing verbinden van nadere voorschriften.

Kosten


Voor het in behandeling nemen van de ontheffingsaanvraag is volgens de geldende legesverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk leges verschuldigd.