Ontheffingsaanvraag voor het berijden een of meerdere wegen plassengebied Reeuwijk met een breedte- en gewichtsbeperking

Op diverse wegen in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelden breedte- en gewichtsbeperkingen voor verkeer. Een voertuig dat breder is dan 2,2 meter en/of zwaarder (geladen) is dan 10 ton, mag de weg niet inrijden. Voor het berijden van deze verboden met voertuigen die over de limieten heen zijn, staat een boete. De verboden staan aangegeven met verkeersborden aan het begin van de wegen.

De gemeente heeft deze verboden ingevoerd vanwege de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te waarborgen. De slappe (veen)gronden, waar de wegen en de bermen zich op bevinden, zijn gevoelig voor schade en verzakking. Daarbij zijn hebben deze wegen een smal wegprofiel waar al het verkeer zich dichtbij elkaar begeeft en uitwijken door de zachte berm of waterkant nauwelijks mogelijk is. Wegen met de deze kenmerken worden ook wel c-wegen genoemd. Groot en zwaar verkeer is op deze wegen onveilig voor fietsers en voetgangers.

Let op! Op de meeste van deze wegen zijn de bochten krap en onoverzichtelijk. Op de website kunt u een kaart raadplegen met knelpunten voor lange voortuigen

Extra voorzichtigheid in het plassengebied


De wegen in het plassengebied zijn extra gevoelig voor schade en verzakking. Daarbij zijn deze wegen smal en onoverzichtelijk. Het aanpassen van de transportroute of de wijze van vervoer (bijvoorbeeld over water) heeft de voorkeur. Als dit niet kan, kunt u een aanvraag indienen voor een ontheffing voor deze wegen.

Ontheffing


Voor sommige wegen met een breedte- en zwaartebeperking kunt u ontheffing aanvragen van het verbod. Hiervoor moet u aan meerdere eisen voldoen. U moet bekijken of het vervoer mogelijk met een smaller en/of lichter voertuig uitgevoerd kan worden. Daarnaast moet u bekijken of het vervoer via een andere route gereden kan worden. Zijn de hierboven genoemde opties niet mogelijk, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Het maximumgewicht waarvoor u een ontheffing kunt krijgen is 20 ton.

Locaties met mogelijkheid ontheffing tot 20 ton:

 • Bosmankade
 • Gravekoopsedijk
 • Hortemansdijk
 • Lecksdijk
 • Nieuwdorperweg
 • Nieuwebroeksedijk
 • Platteweg
 • De Ree (gedeeltelijk, tussen Korssendijk en Zoetendijk)
 • Twaalfmorgen
 • Oudkoopsedijk
 • ’s-Gravenbroekseweg
 • Vlietdijk
 • Willemskade
 • Zoetendijk

  *De weggedeelten van de Oudenweg (tussen de Steupel en Kooidijk) en de Ree (tussen de Nieuwebroeksedijk en Zoetendijk) vallen buiten het reguliere ontheffingenbeleid. Dit vanwege de smalle omvang en de geringe draagkracht wordt voor deze wegen geen ontheffing verleend.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?


Om een ontheffing aan te vragen, vult u het daartoe bestemde aanvraagformulier in. Daarnaast voegt u een kopie van het kentekenbewijs van het desbetreffende voertuig bij. Voor voertuigen zonder kenteken (bijv. landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, ect.) voegt u een eigenaarsverklaring bij met hierop aangegeven:

 • Het merk en chassisnummer van het voertuig;
 • De totale massa van het lege voertuig (rijklaar);
 • De druk op de assen van het lege voertuig;
 • De totale massa van het gelanden voertuig (totaalgewicht);
 • De druk op de assen van het geladen voertuig;

Waarvoor kan ik een ontheffing aanvragen?


Ook bij een ontheffing stelt de gemeente een maximum voor de breedte en zwaarte van een ontheven voertuig.

 • De maximaal toegestane breedte van het bedraagt, volgens de breedtebeperking, 2,20 meter;
 • Op basis van het Voertuigreglement wordt ontheffing verleend voor een maximum breedte van 2,60 meter voor een voertuig op kenteken (vrachtauto’s, etc.) en 3,00 meter voor voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuigen, bouwmaterieel, etc.);
 • Het maximaal toegestane gewicht van het voertuig (in beladen toestand) bedraagt, volgens de breedtebeperking, 10 ton;
 • Ontheffingen worden slechts verleend tot een maximum van 20 ton;

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen bij een ontheffing?


a. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven aan transporten ten behoeve van een perceel dat ligt aan een weg met breedte- en gewichtsbeperking, via een route die door de gemeente is vastgesteld. Als een perceel ook bereikbaarheid is via een route zonder breedte- en gewichtsbeperking, maar de aanvrager toch kiest voor transport over een of meerdere desbetreffende wegen, dan weegt het gemeentebestuur belangen af. De belangen van de aanvrager bij de gekozen route zullen afgewogen worden tegen de belangen omtrent de handhaving, veiligheid en leefbaarheid van de breedte- en gewichtsbeperking. Alvorens zal besloten worden over de verlening van de gevraagde ontheffing;
b. Ontheffingen worden uitsluitend uitgegeven voor bestemmingsverkeer, niet voor doorgaand verkeer;
c. Bij de ontheffing geldt een maximumsnelheid van 25 km/uur voor landbouwen bouwverkeer. Voor overige voertuigen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur;
d. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de ontheffing;
e. Elke beschadiging aan de weg (kabels en leidingen, bermen wegobjecten inbegrepen), die als gevolg is van het gebruiken van de weg volgens de ontheffing, moet aan de onderhoudsplichtige(n) worden vergoed;
f. Het overige aanwezige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd;
g. Op de betreffende wegen met een breedte- en gewichtsbeperking mag niet worden geparkeerd;
h. Het berijden van de wegen met een ontheven voertuig in het verband met schoolgaande kinderen niet is toegestaan op werkdagen tussen 07.00-09.00, met uitzondering van de schoolvakantieperiodes;
i. Als de bovengenoemde voorschriften niet worden nageleefd, dan kan de ontheffing ingetrokken worden;
j. Het bevoegd gezag kan afwijken van bovengenoemde voorwaarden, als de voorwaarden niet afdoende zijn voor de verlening van de ontheffing.

Wat als er niet aan de voorwaarden voldaan kan worden?


Als u meer dan 20 ton moet vervoeren, uw voertuig breder is dan de maximale breedtelimiet of kunt u niet voldoen aan bepaalde voorwaarden, dan kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van deze eisen. Hiervoor moet u een motivering aanleveren met waarom afgeweken dient te worden van de eisen.

 • Een ontheffing voor één week of minder dient minimaal 10 werkdagen voor de geplande aanvang van het transport bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd.
 • Een ontheffing voor een kwartaal of voor een jaar dient minimaal 4 weken voor de geplande aanvang van het gebruik bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd.
 • Een ontheffing met een afwijkende aanvraag met motivatie dient minimaal 4 voor de geplande aanvang van het transport bij voorkeur digitaal te worden aangevraagd.