default iconOntwerpbestemmingsplan ‘de Groendijck 24-32, Waarder’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 21 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘de Groendijck 24-32, Waarder’, ter inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)

Het plan betreft het bouwen van 26 appartementen, 4 vrijstaande woningen, het omzetten van 3 bedrijfswoningen in burgerwoningen en het bouwen van 3 tiny houses op de Groendijck 24-32.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.DeGroendijck2432-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Ontwerpbestemmingsplan de Groendijck 24-32, Waarder) en
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via telefoonnummer 0172 - 522 522;
  • digitale zienswijzen kunnen uitsluitend ingediend worden via https://formulieren.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bekendmaking Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van plan om het volgende te besluiten:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor locatie De Groendijck 24-32, Waarder.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00017210.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.