Reconstructie Hoogeind/Laageind in Driebruggen

De rijbaan van het Hoogeind & Laageind is verzakt of aan einde van de levensduur. Daarom pakt de gemeente grote delen van de weg grondig aan.

Wat gaan we allemaal doen?

Aanleg uitwijkplaatsen

De rijbaan is smal en er zijn in de huidige situatie weinig passeermogelijkheden. Verkeer wil elkaar toch passeren, ook op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Hierdoor ontstaat vaak bermschade die hersteld moet worden. Om in de toekomst elkaar beter te kunnen passeren, leggen we uitwijkplaatsen voor personenauto’s aan.

Laageind

Op het Laageind wordt op circa 9 plekken tot aan de fundering het asfalt opgebroken en opnieuw opgebouwd. De tekening van het Laageind wordt aangepast, omdat er geen nieuwe uitwijkplaatsen op het Laageind aangebracht worden. Er is een inventarisatie gedaan om de bestaande uitwijkmogelijkheden mee te nemen in de asfalteringswerkzaamheden van de gemeente.

Hoogeind & Dorpskern

Zowel in de dorpskern als op het Hoogeind vernieuwen we het asfalt en ook de wegopbouw.

Wat is de wegopbouw?

Wegen hebben verschillende lagen, net als een taart. De bovenste laag is het asfalt, dat is het gladde zwarte spul waar auto's op rijden. Onder het asfalt zitten nog andere lagen die helpen om de weg stevig en duurzaam te maken.

Waterleiding 

In het midden van de weg op het Hoogeind ligt een oude waterleiding van Oasen die nu nog in gebruik is. Omdat de gemeente aan de weg gaat werken ontstaat voor Oasen de kans om direct ook onderhoud te plegen. De waterleiding gaat Oasen dus verwijderen en vernieuwen.  Dit neemt veel tijd in beslag omdat het stukje voor stukje gaat.

Bovengrondse elektriciteitsdraden.

Het laagspanningsnet dat momenteel op het Hoogeind en Laageind bovengronds loopt, leggen we tijdens dit project ondergronds aan. Er komt een een mantelbuis waarin Stedin de kabels aanlegt. 

Glasvezel 

Op het Laageind en ook op het Hoogeind is er nog geen glasvezelnet. In het project van de gemeente leggen KPN en Delta meteen ook hun glasvezelkabels aan.

Openbare verlichting

Omdat Stedin het bovengrondsnet verlaat, verdwijnen hiermee ook de masten. De gemeente maakt een nieuw verlichtingsplan en brengt nieuwe verlichting aan.

Routering zwaar verkeer

Binnen de kernen Waarder en Driebruggen en op de omliggende wegen zorgt zwaar en groot verkeer voor schades aan wegen en woningen en het geeft onveilige situaties. De gemeente heeft een plan voor de routering van zwaar verkeer bedacht. Hiervoor wordt de samenwerking met Oudewater, Woerden en de provincies Zuid-Holland en Utrecht gezocht. Ook wordt verder onderzocht wat de gevolgen van het plan zouden zijn. Doordat er nog geen duidelijkheid is over de omleidingsroute voor zwaar verkeer, is het (nog) niet zinvol om nu grote investeringen te doen voor de aanleg van uitwijkplaatsen voor groter verkeer dan voor personenauto’s. Als het nodig blijkt, kunnen enkele uitwijkplaatsen in de toekomst wel groter worden gemaakt. De gemeente onderzoekt al wel of er nu al ergens eenrichtingverkeer voor zwaar verkeer kan worden ingesteld. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Planning

De werkzaamheden aan het Hoogeind en Laageind gaan lang duren. We gaan nu uit van een totale doorlooptijd van 2 jaar werk. Als een treintje trekken we langzaam door de straat; steeds ligt er een kort stukje open. De planning is nog erg onzeker. Zodra we meer duidelijkheid hebben vermelden we dat hier.

We doen nu onderzoek in de ondergrond zodat we het werk zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Maar onverwachte zaken, technische uitdagingen en onvoorziene omstandigheden zoals het weer blijven van grote invloed om de planning. Tijdens de looptijd van het project denken we uiteraard na over oplossingen om de planning te halen. Het is belangrijk om samen flexibel en geduldig te blijven om frustraties te voorkomen. Op deze manier passen we ons aan op veranderende omstandigheden om de weg zo goed en snel mogelijk opnieuw rijklaar te maken.

Bereikbaarheid

Door ons werk is uw woning, werk of bezoekadres minder goed te bereiken. Dit kan dan ook leiden tot vertragingen. Voor het doorgaande verkeer komen er omleidingsroutes. Met tijdelijke borden en afzettingen geeft de aannemer die omleidingen aan. Auto’s en vrachtwagens kunnen op sommige momenten niet op bestemming komen. Per situatie gaan we nadenken over tijdelijke oplossingen om dit op te lossen. Voorkomen is niet altijd mogelijk en daarom stemt de aannemer dit persoonlijk met u af. Te fiets of te voet kunt u wel altijd bij uw woning komen.

Hinder

De werkzaamheden kunnen leiden tot vertragingen en of (geluids-)overlast. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. Wools, projectleider, via  mailadres  info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch 0172-522522.

Tekening

Op de presentatietekeningen ziet u waar we precies aan het werk gaan.

FAQ Uitwijkplaatsen & wegindeling

  • Zodat tegemoetkomend verkeer elkaar makkelijker kan passeren en zodat verkeer met verschillende snelheid elkaar kan inhalen.
  • De beperkte breedte van de weg en de verkeersruimte die bijvoorbeeld landbouwvoertuigen nodig hebben, maken passeren vaak onmogelijk. We leggen uitwijkplaatsen aan zodat het veiliger wordt.
  • Zodat men veilig op de weg kan blijven en niet de kant in hoeft.
  • Zodat bermen en particuliere eigendommen zoals hekjes en haagjes niet worden stuk gereden.
  • Zodat opstoppingen worden voorkomen.
  • Wij verwachten geen toename in snelheid. Snelheid is afhankelijk van meerdere factoren, zoals medeweggebruikers, weersomstandigheden, tijdstip, etc. Er is geen verband tussen snelheid en uitwijkplaatsen.
  • De toegestane maximumsnelheid blijft gelijk: 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30km/u binnen de bebouwde kom.
  • Wij doen er als wegbeheerder alles aan om de weg zo goed en veilig als mogelijk opnieuw in te richten. Veiligheid is erg afhankelijk van het gedrag van de weggebruikers.
  • Naast uitwijkplaatsen komt er ook nieuwe doorgetrokken belijning. Auto’s moeten even wachten tot er een uitwijkplaats is. Op dat punt is er ruimte om elkaar te kunnen passeren of in te halen. De weg is van iedereen.

De weg heeft weinig bochten en is goed te overzien, maar het is wel smal. Het inschatten wat een tegenligger gaat doen, kan lastig zijn. Daarom maken we op meerdere plekken een uitwijkplaats. De uitwijkplaatsen worden met reflecterende paaltjes aangegeven.

We kijken altijd naar de zichtlijnen en stopafstanden. Het blijft veilig. Het zicht wordt niet beter of slechter door de aanleg van uitwijkplaatsen.

Zie de tekening voor kadastrale grenzen.

Dit is afhankelijk van de situatie. Het gaat om maatwerk. In persoonlijk overleg met de bewoner wordt dit besproken.

Nee, niet meer of minder dan nu het geval is. Het kan wel zijn dat verkeer even op elkaar moet wachten voordat het weer door kan rijden. De intensiteit en het gebruik veranderen niet, maar de doorstroom wordt veiliger en rustiger.

Nee, het ging niet goed. We zien veel schade aan de bermen en particulier eigendom die hersteld moeten worden. Deze kosten willen we voorkomen.

We hebben gekeken naar de onderlinge afstand en de zichtlijnen van de uitwijkplaatsen. Richtlijn was daarbij 150-300m.

Op de tekening ziet u de precieze maatvoering, afhankelijk van de situatie ter plekke.

Het Hoogeind en het Laageind zijn C-wegen. Dat zijn doorgaans landwegen buiten de bebouwde kom, die door de constructie of situering en voor de verkeersveiligheid niet geschikt zijn voor zwaar verkeer.  Op deze weg zitten gewicht- hoogte- en breedtebeperkingen. De lengte van een voertuig wordt echter niet beperkt. De passeerplekken van 12m lang zijn het meest praktisch. Komt er een langer voertuig aan, dan kan het personenautoverkeer makkelijker uitwijken.

Al het verkeer kan elkaar makkelijk passeren, behalve 2 grote vrachtwagens.

Ja, we leggen reflecterende markering en bewegwijzering aan.

De regels liggen in de wet vast. Je mag er bijvoorbeeld niet parkeren.

Er is geen specifiek extra onderhoud nodig, anders dan bij de normale weg.

Door belijning en bebording met reflecterend materiaal is de zichtbaarheid van de uitwijkplaatsen ook in de nachts op orde.

Doordat de weg schuin loopt, gaat het water vanzelf weg. Meer maatregelen zijn niet nodig.

De weg ligt er al jaren en is door zijn ligging beperkt in zijn maatvoering en beschikbare verkeersruimte. Als wegbeheerder doen wij er alles aan om de weg zo goed mogelijk opnieuw in te richten, zodat alle weggebruikers zich er comfortabel en veilig voelen.