default iconRegionale Energie Strategie (RES)

Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten in de regio Midden-Holland.

Het is voor ons allemaal belangrijk dat het lukt om over te stappen op duurzame energie. Voor de een omdat de omgeving waar we wonen zo schoner wordt, met minder CO2-uitstoot. Voor de ander omdat duurzame energie kansen biedt voor nieuwe techniek. Voor weer iemand anders omdat we dan meer bedrijven krijgen in onze regio, die zorgen voor banen. En veel inwoners en bedrijven vinden een betaalbare energierekening belangrijk.

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de hoeveelheid broeikasgassen binnen 10 jaar flink terug te brengen. In 2030 bijna de helft minder CO2 dan in 1990. In 2050 een CO2-uitstoot van bijna nul. Er staan veel maatregelen in het Klimaatakkoord. Fabrieken gaan anders werken en boeren treffen maatregelen. We rijden steeds meer elektrisch, besparen zoveel mogelijk energie én we gaan meer energie duurzaam gaan opwekken. Tot 2030 kan dat vooral met zonnepanelen en windmolens. Windenergie opwekken gebeurt voor het grootste deel op zee. Dat is niet genoeg om ons doel te halen. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken, dat ook op land zonne- en windenergie opgewekt wordt. Met een regionale energie strategie spreken we af hoe we daar komen.

 

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen.

In de RES werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land.

 

Eind juni 2021 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk de RES 1.0 vastgesteld. Met de andere partners zijn zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs rijks- en provinciale wegen. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs deze wegen bekeken. Een aantal gemeenten hebben laten weten voorlopig niet voor windenergie te kiezen.     

 

Na de vaststelling van de RES 1.0 werken regio’s toe naar uitvoering. Ambities worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden in- en omwonenden actief betrokken. Elke twee jaar past iedere energieregio de RES aan op nieuwe ambities en technische ontwikkelingen en op maatschappelijke en/of landschappelijke inzichten. De regio vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten en mee kunnen profiteren, bijvoorbeeld door ze mede-eigenaar te maken van energieprojecten.