Sociale huurwoning

Wilt u een sociale huurwoning huren? Dan moet u zich inschrijven via de website van Woningnet.

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale huurprijs van € 879,66  (prijspeil 2024).

U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw huishoudinkomen niet hoger is dan € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens en € 52.671  voor meerpersoonshuishoudens ( prijspeil 2024). Inkomen van thuiswonenden kinderen wordt hier niet bij meegerekend.

Let op:voor de berekening van eventueel recht op huurtoeslag telt het inkomen van thuiswonende kinderen wel mee!


Uitzonderingen

Bij sommige corporatiewoningen, geldt een hogere inkomensgrens. Dit staat altijd vermeld in de woningadvertentie. Lees daarom de hele advertentie goed door.

Als u een sociale huurwoning gaat huren, dan heeft u altijd een huisvestingsvergunning nodig.

Inschrijven voor een sociale huurwoning

De woningcorporaties bieden hun sociale huurwoningen aan via WoningNet Midden-Holland. U kunt zich hier inschrijven via de website van WoningNet. De inschrijfkosten zijn eenmalig € 23 (prijspeil 2024) en moet u betalen via IDEAL. Uw inschrijving is een jaar geldig en wordt daarna kosteloos verlengd. U krijgt daarover tijdig een e-mailbericht van WoningNet. Uw inschrijving vervalt als u een nieuwe woning gaat huren of wanneer u zich uitschrijft.

Andere verhuurders bepalen zelf op welk openbaar toegankelijk (digitaal) medium zij hun aanbod bekend maken. Voor een woning van particuliere verhuurders zoekt u op internet via een zoekmachine op ‘huren’ en ‘Bodegraven-Reeuwijk’. Of neem contact op met een lokale verhuurmakelaar.


Hoe wordt bepaald wie de woning krijgt toegewezen?

Er reageren vaak veel mensen op dezelfde woning. De woningcorporaties gebruiken dan meestal de B/L-score om te bepalen wie de woning krijgt. Woningcorporaties kunnen ook woningen verloten. Andere verhuurders van sociale huurwoningen kunnen andere regels gebruiken om te bepalen wie een woning krijgt, maar zij moeten zich wel houden aan de regels uit de huisvestingsverordening.


Wat is de B/L score?

B/L score staat voor Bewoningsduur of Leeftijd score. De B/L-score wordt op de volgende manier berekend:

  • De B-score geldt als u nu zelfstandige woonruimte heeft. Uw score wordt dan bepaald door het aantal maanden dat u volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) in de woning woont, de bewoningsduur. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang en eigen keuken en toilet.
  • De L-score  geldt als u nu niet zelfstandig woont en is het aantal maanden dat u ouder bent dan 18 jaar.

Hoe hoger uw B/L-score hoe meer kans u heeft op een woning.

Urgentie

Is er sprake van een noodsituatie en heeft u met spoed een (andere) woning nodig bijvoorbeeld om medische redenen of omdat uw relatie beëindigd is en u minderjarige kinderen heeft? Zijn er geen andere oplossingen mogelijk? Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Om deze voorrang te krijgen, moet u een urgentieverklaring aanvragen. Op de website van Urgentie.info externe-link-icoonleest u hoe dat moet en wat de voorwaarden zijn die gelden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hier kunt u ook de urgentiecheck doen en vindt u het aanvraagformulier.

Het aanvragen van urgentie in Bodegraven-Reeuwijk kost € 76 (prijspeil 2024).

Als er een urgentieverklaring wordt toegekend, dan krijgt u met deze verklaring voorrang op andere woningzoekenden die reageren op een aangeboden sociale huurwoning in de gemeente.

Spoedzoekers

Bent u met spoed op zoek naar een woning, maar komt u niet in aanmerking voor urgentie, dan komt u misschien in aanmerking voor de spoedzoekersregeling. Als u via de spoedzoekersregeling een woning krijgt toegewezen, dan krijgt u een tijdelijk huurcontract voor maximaal 2 jaar.  In deze periode gaat u zelf opzoek naar definitieve woonruimte.

Wat moet u doen?

U kijkt eerst of u in aanmerking komt voor urgentie. Via Urgentie.infoexterne-link-icoon kunt u kijken of er kans is op het succesvol aanvragen van een urgentie. U kunt hiervoor ook hulp vragen bij de woningcorporatie, de gemeente of het Sociaal Team. Als blijkt dat u niet onder een urgentiecategorie valt, maar de woningcorporatie, gemeente of Sociaal Team is wel van mening dat er sprake is van spoed, dan wordt u doorverwezen naar de spoedzoekerscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvraag aan de hand van een aantal criteria en uw eigen onderbouwing waarom er sprake is van spoed. Het is mogelijk dat aan u wordt gevraagd om de aanvraag met bewijzen te onderbouwen.

Het aantal woningen dat jaarlijks op deze manier kan worden toegewezen, is beperkt.

Criteria spoedzoekers

Om in aanmerking te komen voor de spoedzoekersregeling moet u in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

  • U mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de spoedzoekersregeling.
  • U moet staan ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet regio Midden-Holland.
  • U moet in Bodegraven-Reeuwijk wonen of economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan Bodegraven-Reeuwijk.
  • U komt niet in aanmerking voor reguliere urgentiecriteria uit de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2023.

Er moet altijd sprake zijn van een sociale noodsituatie met een aantoonbare urgente huisvestingsbehoefte waarmee het toekennen van een spoedzoekerswoning goed te rechtvaardigen is tegenover andere woningzoekenden die ook niet in aanmerking komen voor urgentie.


Eenmalig aanbod

Als u door de commissie wordt aangemerkt als spoedzoeker dat krijgt u zo snel mogelijk van de woningcorporatie een woning aangeboden die past bij uw huishouden. Er wordt naar gestreefd om u binnen twee maanden een woning aan te bieden. Als u dit aanbod weigert dan wordt u weer een reguliere woningzoekende.


Tijdelijk huurcontract

Als u via de spoedzoekersregeling een woning krijgt aangeboden dan krijgt u een tijdelijk huurcontract voor twee jaar. U blijft woningzoekende en behoudt uw B/L-score. U krijgt hiermee dus twee jaar de tijd om zelf andere, definitieve woonruimte te vinden. Verlenging van het tijdelijke huurcontract is niet mogelijk. Om deze reden controleert de woningcorporatie ook periodiek of u op aangeboden woningen reageert en gaat indien nodig daarover met u het gesprek aan.

Corporaties

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn twee woningcorporaties actief:

Huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie behartigt de belangen van alle huurders van een woningcorporatie. In feite houden zij zich bezig met alles waar de woningcorporatie zich ook mee bezig houdt, maar dan vanuit het perspectief van de huurders.

Prestatieafspraken

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk, Huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersvereniging Reeuwijk hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe we met elkaar vorm willen geven aan het woonbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Belangrijke onderwerpen voor de prestatieafspraken zijn het uitbreiden van het aantal huurwoningen in Bodegraven-Reeuwijk, woningen voor alle doelgroepen, verduurzaming van de bestaande woningen en betaalbaarheid van de woningen.

Op 20 november 2023 is de nieuwe Raamovereenkomst voor de prestatieafspraken vastgesteld. In deze raamovereenkomst staan de afspraken die we tot en met 2028 met elkaar willen realiseren. Per jaar wordt in de zogenaamde ‘Bieding’ vastgelegd op welke afspraken het komende jaar wordt ingezet.