Subsidie Samen je Buurt Verduurzamen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als doel om in 2050 CO-2 neutraal te zijn. Heeft u als een bewonersinitiatief plannen om uw buurt klimaatneutraal vrij te maken? Dan kunt u via de Subsidie Samen je Buurt Verduurzamen een aanvraag indienen bij de gemeente. Met de subsidie kunt u met uw buren bijvoorbeeld een project opzetten om te (laten) onderzoeken hoe duurzame warmte op te wekken of minder energie te verbruiken.

Wat is de subsidie?

De subsidie is voor ideeën die helpen om de buurt of wijk te verduurzamen. Alle plannen, ook wel buurtinitiatieven genoemd, die helpen om een aardgasvrije omgeving te krijgen en CO2 te besparen zijn welkom.

Waarvoor krijg ik subsidie?

De Subsidie Samen je Buurt Verduurzamen is specifiek bedoeld voor de onderzoekskosten en de proceskosten van het buurtinitiatief. De aanschafkosten van materialen en dergelijke vallen er niet onder. 

Wat houden onderzoeks- en proceskosten precies in?

Onderzoekskosten zijn kosten die gemaakt worden voor het inhuren van een goedgekeurde professionele dienstverlener. Die bijvoorbeeld onderzoekt of een buurtinitiatief financieel haalbaar is, of het wettelijk kan, technisch mogelijk is en of hoe het buurtinitiatief gefinancierd kan worden.

Proceskosten zijn kosten die worden gemaakt om de initiatieven samen te brengen in één buurtinitiatief. Als je samen met de buurt woningen en gebouwen duurzamer wilt maken kun je bijvoorbeeld een zaaltje afhuren voor informatieavonden of flyers laten drukken om te verspreiden. 

Indien het buurtinitiatief als stichting of vereniging verder wil gaan, behoren inschrijvingskosten ook tot de proceskosten.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten waar een subsidie voor verstrekt worden betreffen:

 • Uitzoeken hoe woningen van het gas af kunnen. Een professionele dienstverlener moet hiervoor een plan van aanpak opstellen en uitzoeken op welke wijze dit gefinancierd kan worden. 
 • Het onderzoeken van mogelijkheden en de haalbaarheid van een buurtbatterij. 
 • Het organiseren van themabijeenkomsten en collectieve acties voor zonnepanelen. 
 • Het opstellen van een plan van aanpak voor duurzame- en isolatiemaatregelen die toegepast kunnen worden op woningen en gebouwen in een buurt of wijk. Ook uitzoeken of dit gefinancierd kan worden. 
 • Buurtbewoners voorlichten over de onderzoeksuitkomsten door een informatieavond te organiseren. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000 per aanvraag.

De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Dat betekent dat u subsidie krijgt voor alle kosten en u niet zelf hoeft mee te betalen.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is tot 31 mei 2025 € 33.000,- beschikbaar voor de subsidie. U kunt tot deze datum op ieder moment een aanvraag doen. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt de subsidie aanvragen via het inschrijfformulierexterne-link-icoon.

Bij uw aanvraag stuurt u een plan van aanpak mee. In het plan van aanpak staat minimaal een omschrijving van het project, het doel van het project, hoe u de omgeving betrekt bij het project en een uitgewerkte begroting met een verdeling van de kosten en inkomsten die u verwacht. 

Bij kosten voor een onderzoek staat in het plan van aanpak ook over welk vraagstuk het onderzoek gaat en welke oplossing(en) u laat onderzoeken.

Voorwaarden

Voor de aangevraagde en verstrekte subsidies gelden de volgende voorwaarden:

 • Buurtinitiatieven van minimaal drie bewoners, elk in een ander huishouden woonachtig, die een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van een wijk of buurt kunnen de subsidie aanvragen. Ook lokale stichtingen, verenigingen of coöperaties met een sociaal, maatschappelijk doel, niet zijnde een woningcorporatie, kunnen een aanvraag doen, indien voldoende duidelijk gemaakt wordt hoe zij zich inzetten voor het verduurzamen van een wijk of buurt.
 • De wijk of buurt waar het buurtinitiatief betrekking op heeft, heeft een minimale omvang van 20 woningen.
 • Er dienen drie buurtbewoners, buiten de aanvragers en die woonachtig in de wijk of buurt waar het buurtinitiatief betrekking op heeft, het buurtinitiatief te ondersteunen door ondertekening van de aanvraag op de daarvoor aangegeven plaats.
 • De gemeente organiseert bijeenkomsten waarin verschillende projecten hun ideeën met elkaar delen. Als u de subsidie aanvraagt, doet u daar actief aan mee.
 • Uiterlijk een jaar na de datum van de subsidieverlening dient de aanvrager bij de gemeente een verzoek tot vaststelling in. Het verzoek tot vaststelling bestaat uit in een verslag van het uitgevoerde buurtinitiatief inclusief financiële verantwoording in het format van de begroting uit de aanvraag. Hierin beschrijft de aanvrager hoe het opzetten van het buurtinitiatief is gegaan en waar de subsidie aan is besteed, inclusief bonnen, facturen, betaalbewijzen en bankafschriften.

Aan de hand van het verzoek tot vaststelling stelt de gemeente vast of de toegewezen gelden rechtmatig zijn uitgegeven. Als bij de afrekening blijkt dat de aanvrager is afgeweken van de aanvraag zonder dat hiervoor instemming is gevraagd van het college kan de subsidie worden verlaagd of worden ingetrokken.

 • De aanvrager betrekt tijdig verschillende stakeholders uit de buurt bij het buurtinitiatief. Dit blijkt uit het vooraf ingediende projectplan. Tussentijds wordt daarnaast met de aanvrager afgestemd in hoeverre dit slaagt. Voorbeelden van stakeholders kunnen zijn buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen, winkels, bedrijven etc.
 • De subsidieverordening Samen je Buurt Verduurzamen is van toepassing op de bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangevraagde en door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verstrekte subsidies voor buurtinitiatieven. 

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

U kunt een aanvraag doen tot 31 mei 2025. 

Wanneer ontvang ik reactie op mijn aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 6 weken na het indienen van de aanvraag een reactie op uw aanvraag. Hier staat o.a. in beschreven of de subsidie wel of niet wordt toegekend. 

Een gesprek met de aanvrager van het buurtinitiatief kan deel uitmaken van de beoordelingsprocedure. 

Vragen?

Voor meer informatie over de subsidie kunt u mailen naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl

Subsidieverordening