Tempeldijk in Reeuwijk

We zijn al even bezig met het voorbereiden van de herinrichting van de Tempeldijk. Inmiddels zijn we een aantal stappen verder. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de dijk verbeteren en de gemeente richt de weg dan meteen opnieuw in. Er is gekeken naar mogelijke snelheidsremmers, de geplande werkzaamheden van Stedin en de bermen langs de Tempeldijk.

Snelheidsremmende maatregelen

Met bewoners is gesproken over snelheidsremmende maatregelen. Na uitwerking van de verschillende opties blijkt die keuze zeer beperkt. De weg is relatief smal, het is een dijklichaam en de fundering van de woningen is niet onderheid. Dit samen beperkt de mogelijkheden aanzienlijk en daarom belasten wij bewoners niet meer met een keuze, maar presenteren we de volgende maatregelen die we gaan doorvoeren:

  • Maatregel 1 - een wegversmalling bij het kombord;
  • Maatregel 2 - een slinger, tussen Middelweg en huisnummer 72;
  • Maatregel 3 - een andere kleur slijtlaag, ter hoogte van huisnummer 22 t/m 30.
  • Maatregel 4 - een slinger, tussen huisnummer 20 en huisnummer 16.

Deze snelheidsremmende maatregelen en een overzichtstekening met daarop de aangegeven de locaties van de maatregelen zijn hieronder terug te vinden:

Stedin

Meerdere bewoners hebben gesuggereerd om de aanpassing aan de stroomvoorziening van Stedin tijdens de reconstructie van de Tempeldijk mee te nemen. De gemeente heeft contact met Stedin opgenomen. Stedin is bereid om gehoor te geven aan uw verzoek om de stroomkabels onder de grond te brengen. Inmiddels heeft Stedin het tracé en het ontwerp gereed en vindt verdere afstemming met gemeente en eventuele bewoners plaats. Het is prettig dat de werkzaamheden aan de weg en aan de bekabeling gecombineerd kunnen worden, waardoor de overlast voor u wordt beperkt.

Bermen

Bij de inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden is gebleken dat er bewoners zijn die in de loop van de tijd stroken gemeentegrond (bermen) in gebruik hebben genomen. Voor het gebruik van deze gronden is geen overeenkomst gesloten. Deze stroken grond zijn voor de herinrichting van de Tempeldijk niet nodig. Ze komen daardoor wel in aanmerking voor uitgifte middels verhuur. De gemeente neemt met de desbetreffende bewoners contact op zodat het gebruik van de berm geformaliseerd kan worden.

Vervolg

Het college van B&W heeft het definitief ontwerp ondertussen vastgesteld. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat aan de slag om de dijk te verstevigen en op te hogen. Ook wordt de stroomvoorziening aangepast en gaat Stedin de huidige stroomkabels vervangen. Aannemer Bunnik begint na het broedseizoen aan de herinrichting. De Tempeldijk ligt er aan het eind van het jaar dan weer netjes bij.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met dhr. C. de Kogel,  bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.