Weideveld in Bodegraven

Weideveld ligt midden in het Groene Hart en aan de rand van Bodegraven. De woonwijk bestaat uit een gevarieerd aanbod van appartementen, eengezinswoningen, geschakelde woningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande villa’s. Het is een groene wijk in een waterrijke omgeving.

Weideveld bestaat uit 9 woonvelden, waarvan er 8 zijn gerealiseerd. De bouw van het laatste woonveld (woonveld 6) is inmiddels gestart. Op dit woonveld komen 99 woningen, waarvan 49 sociale huurwoningen. Een stedenbouwkundige impressie van de openbare ruimte is hieronder te zien.

Rugstreeppad 

In Weideveld is de rugstreeppad aanwezig. Deze pad is te herkennen aan een gele streep op zijn rug. De rugstreeppad staat op de Rode Lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat betekent dat het beestje een beschermde status heeft. Om woningen te kunnen bouwen op woonveld 6, heeft de gemeente op een aantal plekken in Weideveld en het Limespark paddenpoelen aangelegd.

Aanpassingen openbare ruimte

Het Speenkruid tussen het fietspad en de Vogelwikke dient nog woonrijp gemaakt te worden. Daarvoor moeten echter eerst (op grote diepte) herstelwerkzaamheden plaatvinden aan de riolering. Deze herstelwerkzaamheden worden verwacht in de eerste helft van 2023. Daarna kan, rekening houdend met de activiteiten op woonveld 6, het restant van het Speenkruid worden gerealiseerd. In onderstaande pdf is het plan voor de inrichting van het speelveld/parkje van woonveld 3 in Weideveld te zien. De inrichting hiervan zal naar verwachting half februari 2023 plaatsvinden. De speeltoestellen worden eind mei 2023 neergezet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwbouw op woonveld 3 en woonveld 6 kunt u contact opnemen met Maarten Scherpenzeel, projectleider bij de gemeente, via 0172-522522 of info@bodegraven-reeuwijk.nl. Heeft u opmerkingen of vragen over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier.externe-link-icoon

Warmtekrachtkoppeling

Problematiek rondom Warmte Koude Opslag systeem (WKO)

Op 30 augustus 2007 is door de gemeente Bodegraven en Nuon de “Overeenkomst Energievoorziening Weideveld Bodegraven” gesloten. Deze is gezien verschillende ontwikkelingen in 2013 aangepast, met onder meer de bepaling dat de voorziening beperkt zou blijven tot de ca. 140 woningen van de woonvelden 1 en 2. Op 1 April 2015 is afgesproken de exploitatie van het collectieve warmtepompsysteem niet verder uit te breiden. Tegelijk werd de exploitatie overgedragen aan Greenspread warmte. Vervolgens is in 2017 het beheer en de exploitatie van het systeem overgegaan in handen van Eteck (als gevolg van aandelen overname).

Huidige situatie

Naar aanleiding van de klachten over het functioneren van het Warmte Koude Opslag systeem (WKO) in Weideveld maar ook de service door Eteck, de eigenaar/exploitant van dit systeem, heeft de gemeente besloten om de buurt te ondersteunen in het realiseren van verbeteringen in onder meer techniek en dienstverlening. Afgesproken is dat de gemeente alle klachten inventariseert. Om die reden is er in april een enquête gehouden. De inhoud van de enquête is vooraf afgestemd met Mozaïek Wonen, Wijkteam Zuid en Stichting WKO Wijk Weideveld, zodat kennis en wensen van deze partijen geborgd zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoek- & adviesbureau Moventem. De antwoorden zijn niet gekoppeld aan adressen en zijn anoniem verwerkt volgens de regels van de AVG en de Gedragscode voor onderzoek en statistiek.

Resultaten onderzoek

In totaal hebben 122 huishoudens uit de wijk Weideveld in Bodegraven een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Hiervan hebben 65 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een responsrate van 53,3%. De top drie problemen met het WKO-systeem zijn: problemen met warm tapwater, stookkosten zijn / lijken hoog in vergelijking tot reguliere woningen en de betaalbaarheid.

Het vervolg

Eteck heeft naar aanleiding van het onderzoek door Merosch en in overleg met de gemeente een maatregelenpakket voorgesteld waarvan een deel inmiddels door Eteck is uitgevoerd. Voor de uitvoering van het overige gedeelte van dit pakket worden op korte termijn nadere afspraken gemaakt. Het is de bedoeling een bewonersavond te organiseren waarin we samen met Eteck en Merosch de technische verbetervoorstellen en de resultaten van de enquête bespreken. Zodra de situatie het weer toelaat, wordt er een moment voor die bijeenkomst gepland.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze brief en de resultaten van het onderzoek, kunt u contact opnemen door te bellen naar: (0172) 522 522 of een email te sturen aan: wkoweideveld@bodegraven-reeuwijk.nl