Wijzigingsplan “Meije 45, Bodegraven” ongewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a, juncto artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 13 februari 2024 het wijzigingsplan “Meije 45, Bodegraven” ongewijzigd hebben vastgesteld.

Plangebied

De wijziging houdt in het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’. Met het slopen van de bedrijfsbebouwing kan op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling ook een compensatiewoning worden toegevoegd. 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 7 maart 2024 tot en met donderdag 18 april 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Meije45-WP80; 
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/bestemmingsplannen (Vastgesteld wijzigingsplan Meije 45, Bodegraven);
  • op papier tijdens de openingsuren (tussen 08:30 uur en 17:00 uur) in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

De bronbestanden van het wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 8 maart 2024 en eindigt op donderdag 18 april 2024.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op vrijdag 19 april 2024. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.